Kvietimas į 22-ąją jaunųjų mokslininkų konferenciją "Mokslas - Lietuvos ateitis"

2019.01.31

22 – oji  jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis“

 Aplinkos apsaugos inžinerija

Konferencijos tikslai

Pasidalyti žiniomis ir patirtimi su aplinkos apsaugos krypties mokslininkais, žinybų darbuotojais, pramonės įmonių atstovais. Konferencija skirta skatinti jaunuosius mokslininkus pristatyti mokslinius darbus, keistis informacija, įgyti patirties.

KONFERENCIJOS TEMATIKA

Atmosferos apsauga

Atmosferos tarša, oro valymo technologijos, klimato kaita ir jos indikatoriai, aplinkos monitoringas,  atsinaujinantys energijos šaltiniai, matematinis modeliavimas.

Hidrosferos ir dirvožemio apsauga

Paviršinis ir požeminis vanduo, nuotekos, dirvožemis, jų taršos kontrolė ir  mažinimas, atliekų tvarkymas, matematinis modeliavimas.

Antropogeninės taršos poveikis aplinkai

Kraštovaizdžio tvarkymas, antropogeninė tarša ir biologinė įvairovė, antropogeninis poveikis aplinkai, visuomenės sveikata, klimato kaita, aplinkos apsaugos vadyba ir ekonomika.

Fizinė aplinkos tarša

Vibracija, akustinis triukšmas, šiluminė tarša, elektromagnetiniai laukai, jonizuojanti spinduliuotė, taršos mažinimo priemonės, matematinis modeliavimas.

Konferencijos vieta ir laikas

Konferencija vyks 2019 m. kovo 20 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto II rūmuose, Saulėtekio al. 11, Vilniuje.

 

 

Konferencijoje dalyvaus Lietuvos ir užsienio mokslininkai. Vyks plenarinis posėdis, kuriame pranešimus skaitys pramonės įmonių,  valstybinių ir mokslinių institucijų atstovai.

Jaunieji mokslininkai skaitys pranešimus pasekcijuose bei pristatys stendinius pranešimus.

 

Dalyvių registracija

Norinčius dalyvauti konferencijoje prašome užpildyti pateiktą PIRMINĖS REGISTRACIJOS KORTELĘ ir išsiųsti ją:

  • paštu:

Jaunųjų mokslininkų konferencijai

Aplinkos apsaugos ir vandens

inžinerijos katedra

Aplinkos inžinerijos fakultetas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Saulėtekio al. 11, Vilnius, LT – 10223, Lietuva

arba

  • el. paštu: aainz.jmk@vgtu.lt

ne vėliau kaip iki 2019 m. sausio 31 d.

Dalyviams, užsiregistravusiems iki 2019 m. sausio 31 d., bus 2019 m. kovo 10 d. išsiųsta el. paštu konferencijos programa.