Apalia Dombrovska Dzidra

Gimė 1924 m. spalio 20 d. Dobelėje, Latvijoje. 1943 m. baigė Dobelės gimnaziją. 1950 m. baigė Latvijos valstybinio universiteto Biologijos-dirvožemio fakultetą ir įgijo biologės-botanikės specialybę.

1946–1947 m. – Rygos 4-osios pradžios mokyklos mokytoja, 1951–1952 m. – Respublikinės Vilniaus akušerių mokyklos neetatinė dėstytoja, 1952–1953 m. – Lietuvos MA Biologijos instituto jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1953–1956 m. – Lietuvos MA Biologijos instituto aspirantė, 1956–1959 m. – Lietuvos MA Biologijos instituto jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1959–1960 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto vyresnioji mokslinė bendradarbė, 1960–1965 m. – Latvijos P. Stučkos valstybinio universiteto Biologijos fakulteto docentė, 1965–1975 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1975–1987 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto vyresnioji mokslinė bendradarbė.

1957 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų kandidatės disertaciją „Rytų Lietuvos fliuvioglacialinio banguoto keiminio reljefo plotų augalija“1. 1957 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis.

Disertaciniame darbe charakterizavo 72 Rytų Lietuvos augalijos formacijas: miškus, krūmynus, sauspieves, dykvietes, žemapelkes ir aukštapelkes, pabrėžė augalų bendrijų indikacines savybes. Ištirtoje teritorijoje inventorizavo 803 aukštesniųjų augalų rūšis, iš kurių daugiau kaip 30 retos visoje Lietuvoje. Pabrėžė naudingųjų augalų rūšių gausą ir jų naudojimo įvairioms ūkio reikmėms perspektyvas.

Vystė dvi tyrimų kryptis: „Rūšių ekonišų svarbiausiųjų ekologinių sąlygų tyrimas“ ir „Pusiau natūralių polidominantinių ekosistemų metodas“. Pasiūlė steigti kompleksinius resursinius draustinius, ūkių mikrodraustinius, žemės ūkyje (pirmiausia – sodininkystėje) plėsti pusiau natūralių polidominantinių bendrijų plotus.

Išspausdino daugiau nei 55 mokslinių, 136 mokslo populiarinimo straipsnius.

Su bendraautoriais publikavo knygas „Augu kolekcijas“2, „Gyvoji gamta ir jos apsauga“3, „Raukšlėtalapis erškėtis“4.

1961, 1967, 1974, 1986 m. dalyvavo mokslinėse ekspedicijose Latvijoje, 1971, 1977 m. – Estijoje. Dalyvavo mokslinėse konferencijose buvusioje SSRS.

1966 m. stažavosi SSRS MA V. L. Komarovo v. botanikos institute.

Dėstė Latvijos valstybiniame P. Stučkos universitete bendrąją botaniką, bendrąją augalų geografiją, geobotaniką, aukštesniųjų augalų sistematiką ir augalų ekologiją.

1960 m. Latvijos valstybiniame P. Stučkos universitete suteiktas docentės mokslinis vardas.

Buvo Lietuvos botanikų, Lietuvos gamtos apsaugos, Žinijos draugijų narė.

Vadovavo Lietuvos MA Botanikos instituto „Žinijos“ draugijos būreliui.

Paruošė įvairių rekomendacijų naudingųjų augalų auginimo, pažeistų žemių apželdinimo, augalų rūšių išsaugojimo, draustinių steigimo klausimais.

Parašė informacinių straipsnių į Lietuvoje ir Latvijoje leidžiamas enciklopedijas.

Mirė 1991 m. lapkričio 11 d. Palaidota Vilniaus r. Rudaminos kapinėse.

Nuorodos

1 Апаля Д. Растительность флювиогляционального волнистого камового рельефа Восточной Литвы: Автореферат дис. на соискание учен. степени канд. биол. наук. – Вильнюс, 1957. – 30 с.

2 Apaļā Dz., Švinka E., Vimba E. Augu kolekcijas. – Rīga, 1965. – 151 p.

3 Apalia Dz.  (ats. red.), Jankevičius K. (vyr. red.), Eringis K. ir kt. Gyvoji gamta ir jos apsauga: straipsnių rinkinys. – Vilnius, 1980. – 115 p.

4 Apalia Dz., Butkienė Z., Reneckienė J. ir kt. Raukšlėtalapis erškėtis. – Vilnius, 1978. – 99 p.