Cieminis Karolis Gediminas

Gimė 1943 m. sausio 6 d. Vilniuje. 1961 m. baigė Kauno 4-ąją vidurinę mokyklą. 1969 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Įgijo biologo specialybę.

1969 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Fitopatogeninių mikroorganizmų laboratorijos vyresnysis laborantas, 1969–1970 m. – Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Augalų ir gyvulių augimo stimuliatorių tyrimo probleminės laboratorijos inžinierius, 1971–1974 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto aspirantas, 1974–1976 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Augalų mutagenezės laboratorijos inžinierius, jaunesnysis mokslinis bendradarbis. 1976–1978 m. – vyresnysis mokslinis bendradarbis, 1981–1983 m. – Mikroorganizmų genetikos ir augalų mutagenezės laboratorijos vyresnysis mokslinis bendradarbis, 1984–1987 m.  – Genetikos laboratorijos vyresnysis mokslinis bendradarbis, 1990–2000 m. – Botanikos instituto Ląstelių inžinerijos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas ir vadovas, 2000 – 2002 m. – vyresnysis mokslo darbuotojas.

1975 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją „Aukštesniųjų augalų pažeidimų, indukuotų ultravioletiniais spinduliais, reparacijos tyrimai“1. 1993 m. nostrifikuotas mokslų daktaru.

Disertaciniame darbe parodė, kad augalai gali atkurti ultravioletinės spinduliuotės sukeltas DNR pažaidas. 1974 m. kartu su rusų mokslininku V. Soiferiu atrado tamsinės reparacijos procesą aukštesniuose augaluose.

1994 m. Botanikos institute apgynė habilituoto daktaro disertaciją „Ląstelių, genomo pažaidos ir DNR reparacija augaluose, apšvitintuose trumpabange ultravioletine šviesa“. 1994 m. suteiktas habilituoto daktaro laipsnis.

Dirbo augalų ląstelių pažeistos genetinės informacijos ir reparacijos molekulinių mechanizmų tyrimo srityje. Publikavo apie 70 mokslinių straipsnių. Dviejų išradimų bendraautoris2.

Vadovavo trijų disertacinių darbų parengimui.

Dalyvavo tarptautinėse konferencijose Rusijoje, Latvijoje, Gruzijoje, Ukrainoje, Švedijoje, Kanadoje, Jungtinėje Karalystėje, Ispanijoje.

Vilniaus universitete dėstė specialiuosius genetikos kursus, skaitė paskaitas SSRS jaunųjų genetikų mokyklose, Oksfordo universitete.

Lietuvos genetikų draugijos narys, SSRS MA Radiobiologijos problemų Mokslinės tarybos bei Augalų radiobiologijos sekcijos narys.

1984 m. – išradėjų konkurso „Eureka“ laureatas.

Kūrė skulptūrines metalo kompozicijas, etnografines kaukes. Darbai eksponuoti parodose Vilniuje 1996, 1997 ir 2012 m.

Mirė 2014 m. gegužės 2 d. Palaidotas Vilniuje, Sudervės kapinėse.

Nuorodos

1 Циеминис К. Г. Исследование репарации повреждений, индуцированных ультрафиолетовым облучением в ДНК высших растений: Автореферат дис. на соискание учен. степени канд. биол. наук. – Вильнюс, 1975. – 24 с.

2 Циеминис К., Славенас Й., Тюнайтене Н., Прялгаускене А. Способ восстановления поврежденных дезоксирибо-нуклеиновых кислот в растениях. Нo. 984042. – Вильнюс, 1982.

3 Савенко Д., Макицки В., Лозански В., Циеминис К. Способ оценки токсичности жидкостей в широком диапозоне и создание прибора для такой оценки. Нo. 1010557. – Mосква, 1982.