Darginavičienė Marcijonaitė Jūratė Antanina

 

Gimė 1938 m. birželio 12 d. Kaune. 1956 m. baigė Vilniaus A. Vienuolio vidurinę mokyklą. 1961 m. – Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Įgijo biologės-botanikės, vidurinės mokyklos biologijos-chemijos mokytojos specialybę.

1961–1963 m. – Gamtos apsaugos komiteto prie Lietuvos TSR ministrų tarybos botanikė-dendrologė, 1963–1966 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijos aspirantė, 1966–1974 m. – jaunesnioji mokslinė, 1974–1998 m. – vyresnioji mokslinė bendradarbė, 1998–2010 m. – Botanikos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja. 2010–2014 m. Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vyriausioji mokslo darbuotoja.

1968 m. Vilniaus univeristete apgynė biologijos mokslų kandidato disertaciją „Augalų, paveiktų indolilacto ir giberelino rūgštimis, augimo ir RNR kiekio ląstelėse ryšys“1. Disertacijoje parodė, kad indolilacto ir giberelino rūgščių poveikis augalo ląstelės augimui ir RNR kiekiui joje yra skirtingas.

1992 m. Maskvoje, K. Timiriazevo žemės ūkio akademijoje, apgynė biologijos mokslų daktaro disertaciją „Indolilacto rūgšties transporto ir recepcijos procesų vaidmuo lateraliai poliarizuoto augimo reguliacijoje gravitropinės reakcijos metu“2. Disertacijoje analizavo indolilacto rūgšties receptorinės ir transporto sistemų sąveikos mechanizmus gravitropiškai indukuoto augimo metu. Nustatė hormono receptorinių saitų kompartmentaciją kviečių koleoptilių ląstelėse. Charakterizavo naują indolilacto rūgšties membraninį receptorinį kompleksą, tiesiogiai perduodantį informaciją į ląstelės branduolį.

1993 m. nostrifikuota habilituota mokslų daktare.

Tyrė fitohormono auksino transportą, metabolizmą ir veiklą augalo augimo ir morfogenezės procesuose. Išspausdino daugiau kaip 150 mokslinių straipsnių, keletą mokslo populiarinimo straipsnių. Publikavo knygą „Augimo problemos šiuolaikinėje augalų fiziologijoje“3.

Vilniaus universitete dėstė augalų citochemiją ir histochemiją, fitohormonų receptorines sistemas.

Vadovavo trijų daktaro disertacijų parengimui.

Stažavosi Leningrado universiteto Biologijos instituto Augalų biofizikos laboratorijoje.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose TSRS.

1978 m. suteiktas augalų fiziologijos specialybės vyresniosios mokslinės bendradarbės vardas. 1995 m. nostrifikuotas Lietuvoje.

2001 m. (su bendraautoriais) už darbų ciklą „Augalų augimo ir erdvinės orientacijos valdymo fiziologija (1960–2000 m.)“ paskirta Lietuvos mokslo premija.

Ilgametė Lietuvos augalų fiziologų, Lietuvos biochemikų draugijų narė.

Nuorodos

1 Даргинавичене Ю. Взаимосвязь между ростом и уровнем содержания РНК в клетках растений под влиянием ß-индолилуксусной и гибберелловой кислот: Автореферат дис. на соискание учен. степени канд. биол. наук. – Вильнюс, 1968. – 15 с.

2 Даргинавичене Ю. Роль процессов транспорта и рецепции индолилуксусной кислоты в регуляции латерально поляризованного роста при гравитропизме : автореферат дис. ... доктора биологических наук. – Москва, 1992. – 44 с.

3 Darginavičienė J., Novickienė L. Augimo problemos šiuolaikinėje augalų fiziologijoje. – Vilnius, 2002. – 98 p.