Duchovskis Pavelas

Gimė 1950 m. birželio 28 d. Tarnėnuose (Vilniaus r.). 1966 m. baigė Skurbutėnų aštuonmetę mokyklą, 1970 m. – Vilniaus agrozootechnikumą. 1977 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetą, įgijo mokslinio agronomo specialybę.

1977–1978 m. – Lietuvos žemdirbystės instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas, 1978–1985 m. –vyresnysis mokslo darbuotojas, 1985–1988 m. – Augalų fiziologijos ir dirbtinio klimato skyriaus vedėjas, nuo 1988 m. – Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas, 1988–2016 m. – Augalų fiziologijos laboratorijos vadovas. 1994–2001 m. – Lietuvos žemės ūkio universiteto asistentas, docentas, nuo 2001 m. – Lietuvos žemės ūkio universiteto Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros profesorius.

1983 m. Maskvos valstybiniame M. Lomonosovo v. universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją „Daugiamečių svidrių (Lоlium perenne L.) vystymosi biologijos ir organogenezės dėsningumai natūraliose ir dirbtinose sąlygose“1. 1983 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis, 1993 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis. 1996 m. Olštino žemės ūkio ir technikos akademijoje apgynė habilituoto daktaro disertaciją „Pasirinktų pašarinių augalų (žolių ir baltųjų dobilų) žydėjimo indukcija“2. 1996 m. suteiktas habilituoto daktaro mokslo laipsnis, 1997 m. nostrifikuotas Lietuvos mokslo taryboje.

Dirba augalų žydėjimo iniciacijos fiziologijos, augalų organogenezės ir morfogenezės, ekofiziologijos, fotofiziologijos, augalų produktyvumo fiziologijos, agronomijos, augalininkystės, sodininkystės ir daržininkystės augalų fiziologijos, ekofiziologijos srityje. Sukūrė originalią augalų žydėjimo iniciacijos teoriją.

Išspausdino per 600 mokslinių straipsnių.

Publikavo knygas: „Augalų morfogenezė in vitro ir jos reguliavimas“3, „Praktikum po obshchej i ekologichekoj fiziologii rastenij“4, „Augalų produktyvumas“5, „Fotofiziologinių tyrimų būklė ir jų taikymo perspektyvos augalininkystėje: galimybių studija“6.

1982 m. stažavosi Maskvos valstybinio M. Lomonosovo v. universiteto biologijos fakultete, 1988 m. –Skiernievicų sodininkystės ir daržininkystės institute, 1997 m. – Olštino žemės ūkio ir technikos akademijoje, 2004 m. – Mordovijos valstybinio universiteto biotechnologijos katedroje, 2009 m. – Varmijos ir Mozūrijos universitete.

Aleksandro Stulginskio universitete dėsto kursus: Žemės ūkio augalų biologija, augalų agrobiologinis potencialas, augalų produktyvumo biologija. Nuo 2001 m. skaito paskaitas Lomžos agrobiznio aukštojoje mokykloje.

Vadovavo devynių disertacinių darbų parengimui. Dalyvavo 46 sėkmingai apgynusių disertacijas doktorantų disertacinių darbų rengime.

2014 m. (su bendraautoriais) už darbų ciklą „Augalų fiziologijos tyrimai: raidos, streso, produktyvumo ir kokybės valdymas“ paskirta Lietuvos mokslo premija.

2000 m. ASU suteikė profesoriaus pedagoginį mokslo vardą.

2011 m. – Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys.

Buvo Lietuvos žemdirbystės instituto mokslinės tarybos narys, Lietuvos mokslo tarybos ekspertas, Lietuvos mokslo ir studijų fondo ekspertas.

Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslinės tarybos narys.

Lietuvos augalų fiziologų draugijos narys, nuo 2013 m. – pirmininkas.

Žurnalų Vaga redakcinės kolegijos pirmininko pavaduotojas, Folia Horticulture – mokslinės tarybos narys, Sodininkystė ir daržininkystė – redakcinės kolegijos narys.

Nuorodos

1 Духовский П. Закономерности биологии развития и органогенеза райграса пастбищного (Lоlium perenne L.) в естественных и искусственных условиях: Автореферат дис. на соискание учен. степени канд. биол. наук. – Москва, 1983. – 22 p.

2  Duchovskis P. Pasirinktų pašarinių augalų (žolių ir baltųjų dobilų) žydėjimo indukcija. – Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olstenensis. Agriculture, 1995. 61 Suppl. C: 3–60 (lenkų k.).

3  Duchovskis P. Augalų morfogenezė in vitro ir jos reguliavimas. – Babtai, 2006. – 32 p.

4 Лукаткин A.C. ( под ред.), Зауралов O. A,  Mordovian N. P, Мокшин E. V., Колмыкова, Т. С., Шаркаева, Э.Ш., Duchovskis. P. V. (Духовскис, П. В.). Практикум по общей и экологической физиологии растений : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению "Биология". – Саранск, 2007. – 120 c.

5 V. Šlapakauskas, P. Duchovskis. Augalų produktyvumas. – Klaipėda, 2008. – 277 p.

6 P. Duchovskis, A. Brazaitytė, G. Samuolienė, A. Viršilė, V. Vaštakaitė. Fotofiziologinių tyrimų būklė ir jų taikymo perspektyvos augalininkystėje: galimybių studija. – Vilnius, 2015. – 91 p.