Dušauskienė-Duž Aleksaitė Natalija-Rimantė

Gimė 1935 m. gruodžio 12 d. Telšiuose. 1954 m. baigė Vilniaus Salomėjos Nėries v. vidurinę mokyklą.

1959 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Įgijo biologės-zoologės, vidurinės mokyklos biologijos ir chemijos mokytojos specialybę.

1962–1965 m. – Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto biochemijos-biofizikos katedros vyresnioji laborantė, 1965–1968 m. – Lietuvos MA Branduolinės fizikos ir radioaktyvių izotopų taikymo skyriaus aspirantė, 1968–1970 m. – Lietuvos MA Fizikos ir matematikos instituto jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1970–1975 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Sporinių augalų sektoriaus jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1975–1981 m. – vyresnioji mokslinė bendradarbė, 1981–1992 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Hidrobotanikos laboratorijos vyresnioji mokslinė bendradarbė, 1992–2000 m. – Botanikos instituto Hidrobotanikos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja.

1970 m. Ukrainos SSR MA Pietų jūrų biologijos institute apgynė mokslų kandidatės disertaciją „Stroncio-90 ir švino-210 kaupimosi Lietuvos gėlų vandenų hidrobiontuose palyginamieji tyrimai“1. 1993 m. nostrifikuota daktare.

1994 m. Botanikos institute apgynė habilituoto daktaro disertaciją „Augalų įtaka technologinio stroncio ir gamtinio švino migracijai vandens ir sausumos ekosistemose“. 1994 m. suteiktas habilituotos daktarės laipsnis.

Dirbo radioekologijos srityje: tyrė radionuklidų migracijos ypatumus gėlavandenėse ekosistemose. Išspausdino apie 100 mokslinių straipsnių. Su bendraautoriais publikavo knygas „Ignalinos AE aušintuvo hidrobiocenozių būklė iki AE eksploatavimo“2, „Aušintuvo ekosistemos būklė pradiniame Ignalinos AE eksploatacijos periode“3, „Drūkšių ežero – Ignalinos AE aušintuvo radiochemoekologinė situacija“4.

1992 m. dalyvavo tarptautinėje ekspedicijoje, skirtoje tirti Baltijos jūros dugno nuosėdas.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose buvusioje TSRS, Rusijoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Olandijoje.

1981 m. suteiktas radiobiologijos specialybės vyresniojo mokslinio bendradarbio vardas.

1989 m. SSRS Liaudies ūkio pasiekimų parodoje apdovanota II laipsnio diplomu (su bendraautoriais).

Buvo SSRS hidrobiologų draugijos narė ir Lietuvos skyriaus valdybos sekretorė.

Mirė 2016 m. rugpjūčio 30 d. Palaidota Kaune.

Nuorodos

1 Душаускене-Дуж, Н. Р. Сравнительное изучение накопления стронция-90 и свинца-210 в пресноводных гидробионтах Литовской ССР (Радиоэкол. исследование) : Автореферат дис. на соискание учен. степени канд. биол. наук. – Вильнюс; Севастополь, 1969. – 16 с.

2 Янкявичюс К. (ответственный редактор) ... [et al.]. Состояние гидробиоценозов водохранилища-охладителя Игналинской АЭС предпусковой период = Ignalinos AE aušintuvo hidrobiocenozių būklė iki AE eksploatavimo = Functioning of hydrobiocenosis in the cooling pond of the Ignalina Atomic Power Plant in the pre-starting period. – Вильнюс, 1987. – 175 c.

3 Астраускас A. [ответственные редакторы:... [et al.]. Состояние экосистемы водоема-охладителя Игналинской АЭС в начальный период ее эксплуатации = Ignalinos atominės elektrinės šaldomojo tvenkinio ekosistemos būklė pradiniu jos eksploatacijos periodu = Ecosystem of the water-cooling reservoir of Ignalina Nuclear Power-Station at the initial stage of its operation. – Вильнюс, 1992–1993. – 262 c.

4 Марчюлёнене Д.... [et al.]. Радиохемоэкологическая ситуация в оз. Друкшяй – водоеме-охладителе Игналинской АЭС. – Вильнюс, 1992. – 215 c.