Jankavičiūtė Genovaitė

Gimė 1932 m. spalio 26 d. Miciūnų kaime (Vilniaus apsk.). 1951 m. baigė Vilniaus Salomėjos Nėries v. gimnaziją. 1956 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Įgijo botanikės-biologės specialybę.

1956–1959 m. – Lietuvos MA Biologijos instituto jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1959–1962 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto aspirantė, 1962–1972 m. – jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1972–1993 m. – vyresnioji mokslinė bendradarbė.

1963 m. Vilniaus universitete apgynė biologijos mokslų kandidatės disertaciją „Dysnų ežero fitoplanktonas ir jo dinamika“1. 1993 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe pateikė Dysnų ežero rūšinių ir kiekybinių fitoplanktono tyrimų duomenis. Fitoplanktono sezoniškumo ir jo struktūros tyrimus susiejo su kompleksiniais ekologiniais šio ežero tyrimais. Įvertino ekosistemos vandens kokybės kintamumą, eutrofizacijos galimybes.

Dirbo hidrobotanikos srityje. Išspausdino apie 200 mokslinių straipsnių ir tezių. Viena ir su bendraautoriais publikavo knygas: „Lietuvos vandenų vyraujantys dumbliai“2, „Botanikos vardų žodynas“3.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose buvusioje SSRS.

1972 m. suteiktas botanikos specialybės vyresniosios mokslinės bendradarbės mokslinis vardas.

1976 m. paskirta Lietuvos SSR respublikinė mokslo premija.

Lietuvos botanikų, Lietuvos hidrobiologų draugijų narė.

Nuorodos

1 Янкавичюте, Г. Фитопланктон озера Дисна и его динамика :Автореферат дис. на соискание учен. степени канд. биол. наук. - Вильнюс, 1963. - 23 с.

2 Jankavičiūtė G. Lietuvos vandenų vyraujantys dumbliai. – Vilnius, 1996. – 264 p.

3 Jankevičienė R., Jankavičiūtė G. Botanikos vardų žodynas. – Vilnius, 1998. – 523 p.