Jankevičienė (Maziliauskaitė) Ramunėlė

Gimė 1933 m. birželio 19 d. Kaune. 1951 m. baigė Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą. 1956 m. baigė Leningrado valstybinio universiteto Biologijos-dirvožemio fakultetą. Įgijo biologės-botanikės specialybę.

1957 m. – Lietuvos MA Biologijos instituto Dūkšto hidrobiologijos stoties vyr. laborantė, 1958–1966 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Botanikos sektoriaus jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1966–1972 m. – Floros ir geobotanikos sektoriaus jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1972–1992 m. – Floros ir geobotanikos laboratorijos vyresnioji mokslinė bendradarbė.

1968 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją „Lietuvos TSR Kryžmažiedžių analizė“1. [1993/1994] m. nostrifikuotas daktaro laipsnis..

Disertaciniame darbe išanalizavo Lietuvoje paplitusius kryžmažiedžių šeimos augalus.

Išspausdino apie 90 mokslinių, daug mokslo populiarinimo straipsnių. Viena ir su bendraautoriais publikavo knygas: „Retieji globotini augalai“2, „Vasarą žydintys augalai“3, „Rudenį žydintys augalai“4, „Lietuvos TSR augalijos apsaugos pagrindai“5, „Retos ir nykstančios augalų rūšys Baltarusijos ir Lietuvos TSR“6, „Lietuvos augalų vardynas“7, „Botanikos vardų žodynas“8, „Flora of the Baltic countries“ 29, 310 tomus. Leidinio „Lietuvos TSR flora“ II, III, IV, V11 tomų bendraautorė, dalyvavo periodiškai rengiamose Pabaltijo botanikų ekspedicijose bei mokslinėse konferencijose buvusioje SSRS, Estijoje, Latvijoje.

1965 m. už Lietuvos TSR floros antrojo ir trečiojo tomų rengimą ir leidybą jai kartu su kitais paskirta Lietuvos TSR valstybinė premija.

1973 m. Liaudies ūkio pasiekimų parodoje apdovanota bronzos medaliu.

1974 m. suteiktas vyr. mokslinės bendradarbės mokslinis vardas.

Ilgametė Botanikos instituto aukštesniųjų augalų herbariumo kuratorė, botaninių terminų komisijos sekretorė.

Lietuvos botanikų, Žinijos, Lietuvos gamtos apsaugos draugijų narė.

Nuorodos

1 Янкявичене Р. Анализ крестоцветных Литовской ССР: Автореферат дис. на соискание учен. степени канд. биол. наук. – Вильнюс, 1968. – 16 с.

2 Jankevičienė R. Retieji globotini augalai. – Vilnius, 1978. – 46 p.

3 Jankevičienė R. Vasarą žydintys augalai. – Vilnius, 1987. – 352 p.

4 Jankevičienė R., Lazdauskaitė Ž. Rudenį žydintys augalai. – 1991. – 176 p.

5 Янкявичене Р., Пакальнис Р., Лякавичюс А. и др. Редкол.: А. А. Пакальнис (отв. ред.) и др. Основы охраны растительного покрова Литовской ССР. – Вильнюс, 1986. – 257 с.

6 Парфенов В.И., Лякавичюс А., Янкявичене Р., ... [et al.]. Редкие и исчезающие виды растений Белоруссии и Литвы. – Минск, 1987. – 350 c.

7 Jankevičienė R., Lazdauskaitė Ž., Lekavičius A. Lietuvos augalų vardynas. – Vilnius, 1991. – 73 p.

8 Jankevičienė R. (red.) Botanikos vardų žodynas. – Vilnius, 1998. – 522 p.

9 Kuusk V. (Ed.), Tabaka L. (Ed.), Jankevičienė R. (Ed.). Flora of the Baltic Countries, Volume 2: Compendium of Vascular Plants [English / Russian].  – Tartu, 1996. – 372 p.

10 Kuusk V. (Ed.), Tabaka L. (Ed.), Jankevičienė R. (Ed.). Flora of the Baltic Countries, Volume 3: Compendium of Vascular Plants [English / Russian].  – Tartu, 2003. – 405 p.

11 Minkevičius A. (red.). Lietuvos TSR flora I–V. – Vilnius, 1959–1976.