Jankevičius Karolis

Gimė 1924 m. lapkričio 22 d. Šiauliuose. 1943 m. baigė Plungės valstybinę gimnaziją. 1950 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Įgijo botaniko specialybę.

1945–1950 m. – Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Augalų fiziologijos katedros vyr. laborantas, 1950–1953 m. – dėstytojas ir vyr. dėstytojas, 1953–1959 m. – Lietuvos MA Biologijos instituto direktorius, 1959–1981 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto direktorius, 1981–1991 m. – Hidrobotanikos laboratorijos vadovas ir vyresnysis mokslo darbuotojas, 1991–1993 m. – vyresnysis mokslo darbuotojas. 2000–2009 m. – VšĮ „Grunto valymo technologijos“ mokslinis konsultantas.

1964 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją „Kuršių marių ir kai kurių Lietuvos TSR ežerų mikrobiologinė charakteristika“1. 1993 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis. Disertaciniame darbe ištyrė grunto bakterijų kiekio dinamiką, jų generacijos laiką, produkciją, fiziologines grupes ir organinės medžiagos mineralizacijos procesų intensyvumą.

Dirbo vandens ir dirvožemio mikroorganizmų tyrimo bei aplinkosaugos srityse. Išspausdino daugiau kaip 600 įvairaus pobūdžio straipsnių. Su bendraautoriais publikavo knygas: „Šiaurinės Kuršių marių dalies planktoninių organizmų vystymosi fiziologiniai-biocheminiai pagrindai“2, „Ignalinos AE aušintuvo hidrobiocenozių būklė iki AE eksploatavimo“3, „Lietuvos VRE vandens talpyklos-aušintuvo terminio režimo poveikis hidrobiontams“4, „Gamtos apsauga“5, „Lietuvos aplinkosaugos raida“6, „Aplinkos apsaugos terminų žodynas lietuvių-anglų-rusų kalbomis“7, „Aplinkos biologinis valymas“8, „Important aspects of environmental ioremediation“9, „Naftos ir kitų aplinką teršiančių medžiagų biodegradacija“10, „Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas“11. 35 išradimų bendraautoris.

Vadovavo 18 disertacinių darbų parengimui.

1969 m. dalyvavo JAV saugomų teritorijų apžvalgos mokslinėje ekspedicijoje.

Skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose buvusioje SSRS, JAV, Japonijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Latvijoje, Baltarusijoje.

Vilniaus universitete dėstė algologiją, fitopatologiją, mikologiją, kursus „Virusinės augalų ligos“, „Antibiotikai“, „Aplinkos biovalymo technologijos“.

1967 m. suteiktas vyresniojo mokslinio bendradarbio mokslinis vardas.

1993 m. nostrifikuotas profesoriaus mokslo vardas.

1976 m. suteikta LSSR valstybinė premija mokslo ir technikos srityje.

1980 m. suteiktas nusipelniusio LSSR gamtos apsaugos darbuotojo vardas.

2007 m. Lietuvos pramonės konfederacijos nominacijos „Profesijos riteris“ laureatas.

Apdovanotas XII tarptautinio botanikų kongreso garbės medaliu, Lenkijos gamtos apsaugos draugijos garbės diplomu ir medaliu.

Ilgametis Lietuvos MA darbų C serijos (biologija) redakcinės kolegijos narys, „Lietuvos flora“ šešių tomų veikalo (1959–1980) atsakingas redaktorius, monografijos „Kuršių marios“12 vyr. redaktorius, 1957–1961 m. žurnalo „Mokslas ir gyvenimas“ vyr. redaktorius, ilgametis redakcinės kolegijos narys, laikraščio „Tėviškės gamta“ konsultacinės tarybos narys.

1960–1982 m. – Lietuvos gamtos apsaugos draugijos tarybos prezidiumo pirmininkas. Buvo Atominės energetikos komisijos prie MA prezidiumo narys, Tarptautinės programos „Žmogus ir biosfera“ nacionalinio komiteto narys.

Mirė 2010 m. spalio 6 d. Palaidotas Vilniuje, Antakalnio kapinėse.

Šailtinis

Liužinas R., Paunksnytė I. Profesorius Karolis Jankevičius. – Vilnius, 2011. – 111 p.

Nuorodos

1 Янкявичюс К.К. Микробиологическая характеристика залива Куршю-Марёс и некоторых озер Литовской ССР : Автореферат дис. на соискание учен. степени кандидата биол. наук. - Вильнюс , 1964 – 25 c.

2 Янкявичюс К. (отв. ред.) и др. Физиолого-биохимические основы развития планктонных организмов в северной части залива Куршо-Марес: Сб. статей. - Вильнюс, 1978. - 324 с.

3 Янкявичюс К. (отв. ред.) и др. Состояние гидробиоценозов водохранилища-охладителя Игналинской АЭС предпусковой период = Ignalinos AE aušintuvo hidrobiocenozių būklė iki AE eksploatavimo = Functioning of hydrobiocenosis in the cooling pond of the Ignalina Atomic Power Plant in the pre-starting period. – Вильнюс, 1987. – 175 c.

4 Янкявичюс К. К., Баранаускене А. Ю., Буникис А. А. и др.; Редкол.: Петраускас В. (отв. ред.) [Т.] 2. Влияние термического режима водохранилища - охладителя Литовской ГРЭС на его гидробионты. - Вильнюс, 1981. - 167 с.

5 Gajauskaitė R. , Jurgelis J., Jankevičius K. ... [et al.] . Gamtos apsauga : vadovėlis respublikos liaudies ūkio specialistų tobulinimo instituto klausytojams. – Vilnius, 1988. – 249 p.

6 Jankevičius K., Stasinas J. Lietuvos aplinkosaugos raida. – Vilnius, 2000. – 319 p.

7 Raškauskas V., Jankevičius K., Zajančkauskas P. Aplinkos apsaugos terminų žodynas: lietuvių-anglų-rusų kalbomis. – Vilnius, 2000. – 518 p.

8 Jankevičius K., Liužinas R. Aplinkos biologinis valymas. – Vilnius, 2003. – 343 p.

9 Jankevičius K., Liužinas R. (ed.). Important aspects of environmental bioremediation. – Vilnius, 2005. – 134 p.

10 Jankevičius K. Liužinas R. ir kt. Naftos ir kitų aplinką teršiančių medžiagų biodegradacija. – Vilnius, 2007. – 104 p.

11 Paulauskas A., Jankevičius K., Liužinas R., Raškauskas V., Zajančkauskas P. Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas. – Vilnius, 2008. – 503 p.

12 Янкевичюс К. (главный редактор) ... [et al.]. Куршю марес : итоги комплексного исследования = Kurisches Haff : Ergebnisse der komplexen Untersuchungen = Kuršių marios : kompleksinio tyrinėjimo rezultatai. – Vilnius, 1959. – 545 p.