Jundzilas Stanislovas Bonifacas (Jundziłł Stanisław Bonifacy)*

Gimė 1761 m. gegužės 6 d. Jasionių kaime, Lydos paviete. 1774–1777 m. mokėsi Pijorų mokykloje. 1777 m. tapo Pijorų ordino nariu. 1798 m. suteiktas filosofijos daktaro laipsnis.

1777–1779 m. – Raseinių Pijorų mokyklos mokytojas, 1780 m. – Vilniaus Pijorų konvikto mokytojas. 1781–1783 m. – studijavo filosofiją Pijorų kolegijoje Vilniuje. 1783 m. pradėjo teologijos studijas. 1784 m. įšventintas kunigu. 1785–1786 m. dirbo mokytoju Ščiučine. 1785–1787 m. išklausė chemijos ir zoologijos kursus LDK vyriausioje mokykloje. 1790–1792 m. dėstė gamtos mokslus Pijorų mokykloje Vilniuje. 1792 m. paskirtas LDK vyriausiosios mokyklos (Vilniaus universiteto) Gamtos mokslų katedros viceprofesoriumi. 1792–1797 m. – tobulinosi Austrijoje, Vokietijoje (Saksonijoje), Vengrijoje botanikos ir kalnakasybos srityse. 1797–1803 m. – LDK vyriausiosios mokyklos (Vilniaus universiteto) Gamtos mokslų katedros viceprofesorius, 1802 m. – profesorius, 1803–1824 m. – Imperatoriškojo Vilniaus universiteto botanikos ir zoologijos profesorius, Botanikos katedros vadovas. 1799–1824 m. vadovavo Vilniaus universiteto Botanikos sodui.

Išspausdino 36 įvairaus pobūdžio publikacijas – botanikos, zoologijos, gamtos mokslų kabineto istorijos temomis. Botanikai svarbiausios knygos: „Opisanie roslin w prowincy Wielkiego Księstwa Litewskiego…“1, „Opisanie roslin Litewskich wedlug ukladu Linneusza“2, „Botanika stasowana“3, „Poczatki botaniki“4.

Buvo Varšuvos mokslo bičiulių, Maskvos gamtos mylėtojų, Varšuvos ūkininkų draugijų narys.

1805 m. įkūrė mėnesinį žurnalą „Dziennik Wilenski“, 1815–1824 m. – žurnalo bendradarbis.

Mirė 1847 m. balandžio 27 d. Vilniuje. Palaidotas Bernardinų kapinėse.

Šaltiniai

* Sławiński W. X. Stanisław Bonifacy Jundziłł, profesor historii naturalnej Wszechnicy Wileńskiej (monografia). – Lublin, 1947. – 207 p.

* Merkys A. Prof. S. Jundzilo ir Prof. J. Dagio gyvenimas ir veikla. – Vilnius, 1995. – 80 p.

* Grębecka W. Stanisław Bonifacy Jundziłł (1761–1847). – Warszawa–Lida, 2003. – 74 p.

Nuorodos

1 Jundziłł S. B. Opisanie roślin w Prowincyi W. X. L. naturalnie rosnących, według układu Linneusza. – Wilno, 1791. – 585 p.

2 Jundziłł S. B. Opisanie roslin Litewskich według układu Linneusza przes X. B. S. – Wilnie, Jundziłła. – Wilno,1811. – 350 p.

3 Jundziłł S. B. Botanika stosowana czyli wiadomość o własnościach y użyciu roślin w handlu, ekonomice, rękodziełach, o ich ojczyźnie, mnożeniu, utrzymywaniu, według układu Linneusza. Wilno 1799. – 496 p.

4 Jundziłł S. B. Początki botaniki. Cz.1. – Warszawa, 1804. – 113 p.; Cz. 2 – 112 p.