Jurevičius Jonas

Gimė 1943 m. lapkričio 11 d. Vilkeliškių kaime (Šakių r.). 1962 m. baigė Šakių vidurinę mokyklą. 1968 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetą. Įgijo mokslinio agronomo specialybę.

1968–1970 m. dirbo Vilniaus raj. „Bolševiko“ kolūkio vyr. agronomu, 1970–1972 m. – žurnalo „Žemės ūkis“ skyriaus vedėju-redaktoriumi. 1973–1985 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto aspirantas, asistentas, 1985–2010 m. Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijos mokslo darbuotojas.

1985 m. Botanikos institute apgynė biologijos mokslų kandidato disertaciją „Faktoriai, lemiantys lateralinio β-indolilacto rūgšties gradiento formavimąsi fototropinio išlinkimo realizacijos fazėje“1. 1985 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. 1993 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertacijoje apibendrino bandymų, atliktų su kviečių koleoptilėmis ir saulėgrąžų hipokotiliais, duomenis. Parodė, kad Chlolodno-Vento teorija iš esmės teisingai aiškina fototropinių išlinkimų pasirodymą, kaip pasekmę IAR asimetrinio pasiskirstymo iš vienos pusės apšviestame organe. Apšvietimas fototropiškai aktyvia šviesa sukelia IAR konjugatų irimą apšviestoje pusėje. Šita dalis IAR papildo transportabilios IAR kiekį ir tarnauja bendru šaltiniu fitohormono lateralinio gradiento formavimesi.

Dirbo fitohormonų fiziologinių analogų veiklos tyrimo ir praktinio pritaikymo srityse. Išspausdino daugiau kaip 40 mokslinių straipsnių, virš 50 mokslo populiarinimo straipsnių.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose Rusijoje, Ukrainoje, Latvijoje.

Lietuvos augalų fiziologų draugijos narys.

Yra publikavęs kelis eilėraščių rinkinius.

Nuorodos

1 Юрявичюс И. Факторы, обуславливающие формирование латерального градиента β-индолилуксусной кислоты на фазе реализации фототропического изгиба: Автореферат дис. на соискание учен. степени канд. биол. наук. – Вильнюс, 1985. – 28 с.