Maksimov Gemir

Gimė 1931 m. gruodžio 31 d. Permėje (Rusija). 1949 m. baigė Jagodnyj (Magadano sr.) vidurinę mokyklą. 1954 m. baigė Maskvos K. A. Timiriazevo žemės ūkio akademiją. Įgijo mokslinio agronomo specialybę.

1954–1957 m. dirbo Evgenjevsko tarybiniame ūkyje Spaske vyr. agronomu, 1957–1960 m. – Chabarovsko žemės ūkio instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas, vyresnysis mokslo darbuotojas, 1960–1968 m. Sibiro augalų fiziologijos instituto (Irkutske) jaunesnysis mokslo darbuotojas, vyresnysis mokslo darbuotojas ir laboratorijos vadovas. 1967–1989 m. Leningrado universiteto Biologijos instituto Augalų biofizikos laboratorijos vadovas ir vyresnysis mokslo darbuotojas. 1989–2006 m. Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas.

1967 m. Sibiro augalų fiziologijos institute apgynė biologijos mokslų kandidato disertaciją „Endogeninių fitohormonų vaidmens pašarinių kopūstų lapų augimo procesuose tyrimai“1. Disertaciniame darbe išanalizavo skirtingų kopūsto lapų ląstelių augimo fazes, perėjimą iš dalijimosi fazės į tįsimą bei nukleino rūgščių, baltymų, kvėpavimo procesų ir ląstelės sienelės komponentų dinamikos ryšį su ląstelės augimu.

1989 m. Maskvos K. A. Timiriazevo augalų fiziologijos institute apgynė biologijos mokslų daktaro disertaciją „ATF-priklausomas katijonų transportas ir citokininų vaidmuo jo reguliacijoje augaluose“2. Disertacijoje pasiūlė ir įrodė originalią koncepciją, kad fitohormono veikimas ląstelėje priklauso nuo ląstelės fiziologinės būklės ir atsakomųjų į fitohormoną reakcijų vektorius yra nukreiptas modalinių tiriamo parametro reikšmių kryptimi, t.y. sistemos optimizavimo link.

1993 m. nostrifikuotas habilituoto daktaro laipsnis.

Paskelbė virš 200 mokslinių straipsnių. Su bendraautoriais publikavo knygą „Augalų membranų tyrimo metodai“3.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose buvusioje SSRS, Bulgarijoje.

Leningrado universitete dėstė augalų fiziologiją, augalų biochemiją, vedė didžiąją augalų fiziologijos praktiką. Vadovavo 5 mokslų daktaro ir kandidato disertacijų parengimui, buvo biologijos mokslų daktaro disertacijos konsultantu.

1990 m. suteiktas, 1993 m. nostrifikuotas Lietuvoje profesoriaus pedagoginis laipsnis.

Lietuvos augalų fiziologų, Lietuvos biochemikų draugijų narys.

Mirė 2006 m. vasario 14 d. Palaidotas Vilniuje, Antakalnio kapinėse.

Nuorodos

1 Максимов Г. Б. Изучение роли эндогенных фитогормонов в ростовых процессах листа кормовой капусты: Автореферат дис. на соискание учен. степени канд. биол. наук. – Иркутск, 1967. – 24 с.

2 Максимов Г. АТФ – зависимый мембранный транспорт катионов и роль цитокининов в его регуляции у растений : Автореферат дис. ... доктора биологических наук. – Москва, 1989. – 47 с.

3 Полевой В. В., Максимов Г. Б., Синютина Н. Ф. Методы изучения мембран растительных клеток: Учебное пособие. – Ленинград, 1986. – 192 с.