Marčiukaitis Antanas

 

Gimė 1931 m. balandžio 11 d. Sūkurių kaime (Prienų r.). 1950 m. baigė Prienų gimnaziją. 1954 m. baigė Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Geografijos, biologijos, chemijos skyrių. Įgijo biologijos-chemijos mokytojo specialybę.

1954–1960 m. dirbo Kalvarijos vidurinėje mokykloje mokymo dalies vedėju, 1960–1963 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto aspirantas, 1963–1969 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijos jaunesnysis mokslo darbuotojas, 1969–1991 m. – vyresnysis mokslo darbuotojas.

1966 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją „Aminorūgščių įsijungimas į izoliuotų chloroplastų lipidus ir baltymus“1. 1966 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. 1993 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe nagrinėjo aminorūgščių įsijungimą į izoliuotų chloroplastų baltymus ir lipidus, siekiant nustatyti baltymo sintezės sąryšį su chloroplasto membranomis – lamelėmis.

Parašė ir publikavo daugiau nei 30 mokslinių straipsnių.

Mirė 1997 m. birželio 19 d. Palaidotas Vilniuje, Rokantiškių kapinėse.

Nuorodos

1 Марчукайтис А. С. Включение аминокислот в липоиды и белки изолированных хлоропластов: Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. биол. наук. – Вильнюс, 1966. – 13 с.