Markevičius Vaclovas-Narimantas

Gimė 1928 m. rugpjūčio 30 d. Valavičių kaime (Vilkaviškio r.). 1958 m. baigė Vilniaus darbininkų jaunimo 1-ąją vidurinę mokyklą. 1974 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą.

1966–1970 m. dirbo Lietuvos MA Chemijos ir cheminės technologijos institute vyr. laborantu, 1970–1974 m. – Vilniaus pedagoginio instituto mokymo centro meistru. 1974–2000 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Fitopatogeninių mikroorganizmų biologijos sektoriaus, Botanikos instituto Fitopatogeninių mikroorganizmų laboratorijos jaunesnysis mokslinis bendradarbis.

1985 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją „Septoria genties grybai Lietuvoje“1.1985 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. [1993/1994 m.] nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe sukaupė medžiagą apie varpinių javų (ypač kviečių) ir kitų augalų septoriozes, jų sukėlėjų biologines savybes. Vėliau tyrė spuogagrybiečius.

Išspausdino apie 24 mokslinius straipsnius, paskelbė mokslo populiarinimo straipsnių. Publikavo knygą „Lietuvos grybai“2, 10 t., 3 d.

Nuorodos

1 Маркявичюс В. Грибы рода Septoria Fries и паразитируемые ими растения в Литовской ССР : Диссертация на соиск. учен. степени канд. биол. наук. – Вильнюс, 1985. – 180 с.

2 Markevičius V., Treigienė A. Lietuvos grybai. T. 10 [kn.] 3. Spuogagrybiečiai (Sphaeropsidales): gentis Septoria. – Vilnius, 2003. – 199 p.