Mazelaitis Jonas

Gimė 1907 m. spalio 14 d. Beniakainių kaime Gardino apskrityje (Baltarusija). 1931 m. baigė Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją. 1946 m. baigė Vilniaus universiteto Matematikos gamtos fakultetą. Įgijo botaniko specialybę.

1940–1945 m. dirbo Vilniaus 2-osios mergaičių gimnazijos mokytoju, 1945 m. 1-osios vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoju mokslo reikalams, 1946 m. 1-osios vidurinės mokyklos direktoriumi, 1947 m. – Vilniaus 1-osios berniukų gimnazijos mokytoju. 1947–1956 m. – Lietuvos MA Biologijos instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1951 m. – Lietuvos MA Biologijos instituto mokslinis sekretorius, 1956 m. – vyresnysis mokslinis bendradarbis; 1959–1960 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto mokslinis sekretorius; 1960 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Floros–geobotanikos sektoriaus sporinių augalų grupės vyresnysis mokslinis bendradarbis, 1961–1980 m. – Sporinių augalų sektoriaus vadovas ir vyresnysis mokslinis bendradarbis, 1980–1984 m. – Sporinių augalų laboratorijos vadovas, 1984 –1986 m. – Sporinių augalų laboratorijos vyresnysis mokslinis bendradarbis, 1986–1987 m. – Sporinių augalų laboratorijos mokslinis bendradarbis.

1952 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją „Valgomųjų grybų savitarpio ryšys su aukštesniųjų augalų bendrijomis“1. 1952 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. [1993/1994 m.] nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe tyrė valgomuosius grybus ir jų ryšius su augalais.

Dirbo mikologijos srityje. Išspausdino daugiau nei 60 mokslinių, nemažai mokslo populiarinimo straipsnių. Publikavo knygų: „Grybai“2, „Lietuvos TSR afiloforiečių eilės grybai“3, „Lietuvos grybai“4, „Lietuvos grybai. I. Gleivūnai (Myxomycota), Peronosporiečiai (Peronosporales)“5.

Vadovavo vienos disertacijos parengimui.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose Estijoje, Latvijoje, Baltarusijoje.

1981 m. už darbų ciklą „Lietuvos TSR makromicetai“ su bendraautoriais paskirta Lietuvos TSR valstybinė premija.

Buvo Žinijos draugijos ir Botanikų draugijos narys. Skaitė pranešimus per radiją, konsultavo organizacijas ir asmenis, besidominčius grybais.

Nuorodos

1 Мазелайтис И. Взаимосвязь съедобных грибов с сообществами высшими растений [Текст] : Автореферат дис. на соискание учен. степ. канд. биол. наук. – Вильнюс, 1952. – 11 с.

2 Mazelaitis J., Gricius A. Grybai. – Vilnius, 1966. – 176 p.

Mazelaitis J., Gricius A. Grybai. – Vilnius, 1970. – 215 p. (antrasis papildytas leidimas).

3Mazelaitis J. Lietuvos TSR afiloforiečių eilės grybai. – Vilnius, 1976. – 377 p.

4 Mazelaitis J., Urbonas V. Lietuvos grybai. – Vilnius, 1980. – 350 p.

5 Mazelaitis J., Stanevičienė S. Lietuvos grybai. I. Gleivūnai (Myxomycota), Peronosporiečiai (Peronosporales). – Vilnius, 1995. – 291 p.