Minkevičius Antanas

Gimė 1900 m. gegužės 30 d. Girstaitiškio kaime (Aluntos vlsč.). 1920 m. baigė Vilniaus lietuvių gimnaziją. 1928 m. baigė Lietuvos universiteto Matematikos gamtos fakultetą.

1925–1930 m. dirbo Lietuvos universiteto botanikos sode fitopatologu. 1930–1932 m. studijavo Ciuricho aukštojoje politechnikos mokykloje. 1933–1938 m.  dirbo Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos gamtos fakulteto Botanikos katedroje vyr. asistentu. 1939 m. – privatdocentas. 1940 m. Vilniaus universiteto Augalų sistematikos katedros vadovas, docentas. 1944–1952 m. – VU Žemesniųjų augalų sistematikos katedros vadovas ir profesorius, 1952–1972 m. – VU Botanikos katedros vadovas ir profesorius, 1972–1990 m. – Botanikos ir genetikos katedros profesorius. 1948–1951 m. laikinai vadovavo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Augalų anatomijos ir fiziologijos katedrai. 1945–1952 m. – Lietuvos MA Biologijos instituto Botanikos sektoriaus vedėjas, 1950–1959 m. – vyresnysis mokslinis bendradarbis. 1958 m. Lietuvos MA Biologijos institute įkūrė Fitopatologijos sektorių. 1958–1961 m. – Fitopatologijos sektoriaus vadovas.

1932 m. Ciuricho aukštojoje politechnikos mokykloje apgynė disertaciją „Tyrimai apie narkozės įtaką augalų apsikrėtimui grybais“ (Untersuchungen über den Einfluss der narkose auf die Oilzenfämglichkeit der Pflanzen). Suteiktas gamtos mokslų daktaro laipsnis.

1938 m. Vytauto Didžiojo universitete apgynė habilitacinį darbą „Lietuvos rūdžių Uredinales metmenys“1. 1939 m. suteiktas privatdocento pedagoginis laipsnis.

1945 m. suteiktas profesoriaus pedagoginis laipsnis.

Fitopatologijos, mikologijos, algologijos ir samanų tyrimų pradininkas Lietuvoje. Didžiausią mokslinės veiklos dalį paskyrė parazitinių grybų rūdiečių (Uredinales) tyrimams. Išspausdino monografijas: „Lietuvos TSR rūdiečiai grybai (Uredinales)“2, „Lietuvos grybai“ (5 t. 1, 2 kn.)3.

Publikavo knygų, vadovėlių, vadovų: „Valgomieji ir nuodingieji grybai“4, „Fitopatologijos pagrindai“5, „Grybinės medžių ir krūmų ligos“6, „Savaime augantieji, auginami bei augintini Tarybų Lietuvoje spygliuočiai medžiai ir krūmai“7, „Vadovas augalų ligoms pažinti“8, „Lietuvos rūdiečių grybų apibūdintojas“9 (rusų k.). Tyrė samanas ir kerpes: išspausdino leidinį „Vadovas Lietuvos TSR miškų, pievų ir pelkių samanoms pažinti“10, publikavo „Vadovas Lietuvos kerpėms pažinti“11. Kartu su studentais inicijavo Kuršių marių dumblių tyrimus, parengė pirmuosius algologijos specialistus Lietuvoje.

Vytauto Didžiojo universitete dėstė fitopatologiją, bendrąją botaniką medikams. Vilniaus universitete dėstė žemesniųjų augalų sistematiką, fitopatologiją, mikologiją, algologiją, dendrologiją.

1994 m. suteiktas profesoriaus emerito vardas.

1956 m. išrinktas Lietuvos MA nariu korespondentu. 1961–1963 m. – Lietuvos MA Gamtos mokslų skyriaus mokslinis sekretorius.

1930–1932 m. dalyvavo gamtinėse ekspedicijose Ciuricho apylinkėse, į Lietuvą atsiuntė daugiau nei 260 augalų herbariumą.

1971–1989 m. – žurnalo „Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai“ (Serija C) redakcinės kolegijos pirmininkas, 1990–1995 m. žurnalo „Ekologija“ redakcinės kolegijos narys. Leidinio „Lietuvos TSR flora“ 6 tomų redakcinės kolegijos vyr. redaktorius12. Nuo 1985 m. – daugiatomio leidinio „Lietuvos grybai“ redakcinės kolegijos pirmininkas.

1960 m. suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio mokslo veikėjo vardas.

1959 m. paskirta Lietuvos TSR valstybinė premija. 1981 m. už darbų ciklą „Lietuvos TSR makromicetai“ su bendraautoriais paskirta antroji Lietuvos TSR valstybinė premija.

Buvo Žinijos draugijos ir Botanikų draugijos narys.

Mirė 1998 m. lapkričio 28 d. Palaidotas Vilniuje, Antakalnio kapinėse.

Po mirties publikuota A. Minkevičiaus publicistinė atsiminimų knyga „Mano gyvenimo nuotrupos“13.

Rankraštinis A. Minkevičiaus palikimas saugomas Vilniaus universiteto centriniame archyve, byla K-10843 ir Lietuvos centriniame valstybės archyve, fondas R-572.

Šaltiniai

Klimavičiūtė J. Botanikos mokslo raida Lietuvoje 1919–1943. – Vilnius, 2002. – 179 p.

Ričkienė A. Botanika Lietuvoje 1944–1965 metais. (Daktaro disertacijos santrauka). – Vilnius, 2003. – 34 p.

Ignatavičiūtė M., Stankevičienė S. Lietuvos botanikos patriarcho profesoriaus Antano Minkevičiaus jubiliejus. – Botanica Lithuanica – 1995. – T. 1. – P. 113–128.

Nuorodos

Minkevičius A. Lietuvos rūdžių Uredinales metmenys. – VDU Matematikos-gamtos fakulteto darbai. –  1937. – T. – 11/4. – p. 335-450

2 Minkevičius A. Lietuvos TSR rūdiečiai grybai (Uredinales). – Vilnius, 1982. – 182 p.

3 Minkevičius A., Ignatavičiūtė M. Lietuvos grybai. Rūdiečiai (Uredinales). – Vilnius. – 1991. – T. 5/1. – 223 p.; Minkevičius A., Ignatavičiūtė M. Lietuvos grybai. Rūdiečiai (Uredinales). – Vilnius. – 1993. – T. 5/2. – 232 p.

4 Minkevičius A., Mazelaitis J. Valgomieji ir nuodingieji grybai. – Vilnius, 1957. – 246 p.

5 Minkevičius A. Fitopatologijos pagrindai. – Kaunas, 1948. – 488 p.

6 Minkevičius A. Grybinės medžių ir krūmų ligos. – Vilnius, 1950. – 223 p.

7 Minkevičius A. Savaime augantieji, auginami bei augintini Tarybų Lietuvoje spygliuočiai medžiai ir krūmai. – Vilnius, 1955. – 273 p.

8 Minkevičius A., Strukčinskas M., Špokauskienė O., Vinickas Z., Žuklienė R., Žuklys L. Vadovas augalų ligoms pažinti. – Vilnius, 1970.

9 Minkevičius A. Opredelitel‘ zhavchinnykh gribov Litovskoj SSR. – Vilnius. 1984.

10 Minkevičius A. Vadovas Lietuvos TSR miškų, pievų ir pelkių samanoms pažinti. – Vilnius. 1955. – 301 p.

11 Minkevičius A., Rudzinskaitė T., Galinis V. Vadovas Lietuvos kerpėms pažinti. – Vilnius. 1983. – 165 p.

12 Minkevičius A. (vyr. red. ). Lietuvos TSR flora. – Vilnius, 1959–1980. – T. 1–6.

13 Minkevičius A. Mano gyvenimo nuotrupos. – Kaunas, 2004. – 287 p.