Motiejūnienė (Petkevičiūtė) Elena

 

 

Gimė 1947 m. sausio 14 d. Utukių kaime (Pasvalio r.). 1965 m. baigė Pasvalio vidurinę mokyklą. 1970 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo biologės-biofizikės, biologijos ir chemijos dėstytojos specialybę.

1970–1974 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto aspirantė, 1974–1989 m. – Sporinių augalų sektoriaus ir Hidrobotanikos laboratorijos vyresnioji laborantė, jaunesnioji mokslinė bendradarbė. 1989–1991 m. – mokslinė bendradarbė. Nuo 1991 m. dirbo Mokslinio švietimo reformos centre.

1988 m. Leningrado A. Ždanovo valstybiniame universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją „Terpės joninės sudėties ir toksikantų poveikis charophyta ląstelių bioelektriniams parametrams ir radionuklidų akumuliacija“1. 1988 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. [1993/1994 m.] nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Išspausdino apie 50 mokslinių straipsnių, vieno išradimo, dviejų racionalizacinių pasiūlymų bendraautorė.

1984 m. stažavosi Maskvos valstybinio Lomonosovo v. universiteto Biologinėje stotyje.

1982 m. paskirtas diplomas Visasąjunginėje liaudies ūkio pasiekimų parodoje.

Nuorodos

1 Мотеюнене Э. Влияние ионного состава среды и токсикантов на биоэлектрические параметры и аккумуляцию радионуклидов в клетках Charophyta : Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. биол. наук. – Leningrad, 1988. – 16 с.