Namajūnas Mindaugas Broneslavas

Gimė 1938 m. birželio 26 d. Griūbiškėlių kaime (Rokiškio r.). 1957 m. baigė Salų žemės ūkio technikumą. 1965 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetą.

 1965–1966 m. dirbo Zarasų tarybiniame ūkyje ekonomistu. 1966–1967 m. – Zarasų r. žemės ūkio valdybos agronomas. 1967–1969 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto aspirantas. 1969–1974 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Fitopatogeninių mikroorganizmų biologijos sektoriaus jaunesnysis mokslinis bendradarbis. 1974–1993 m. – Fitopatogeninių mikroorganizmų laboratorijos vyr. mokslinis bendradarbis. 1993–1999 m. – Neringos miesto valdybos kultūros, švietimo ir sporto skyriaus ūkinės grupės viršininkas. 1996–1998 m. – Fizikos instituto inžinierius. 1999–2002 m. – Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Neringos miesto agentūros viršininkas.

1971 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją  „Kai kurie avižų vainikuotųjų rūdžių (Puccinia coronata Cda. var. Аvenae Fraser et Led) biologijos klausimai ir jų fiziologinės rasės Lietuvoje“1. 1971 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. 1993 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe pateikė duomenis apie avižų vainikuotųjų rūdžių rasių rūšinę sudėtį Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje ir Kaliningrado srityje.

Dirbo fitopatogeninių mikroorganizmų tyrimo srityje. Išspausdino apie 50 mokslinių, nemažai mokslo populiarinimo straipsnių

Nuorodos

1 Намаюнас Б. Некоторые вопросы биологии корончатой ржавчины овса (Puccinia coronata Cda. var. Аvenae Fraser et Led) и ее физиологические расы в Литовской ССР: Автореферат дис. на соискание учен. степ. канд. биол. наук. – Вильнюс, 1971. – 25 с.