Navasaitis Mindaugas*

 

Gimė 1936 m. vasario 19 d. Lazdijuose. 1953 m. baigė Kaišiadorių vidurinę mokyklą. 1958 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, įgijo miškininko specialybę.

1958–1960 m. – Lietuvos MA Biologijos instituto Kauno botanikos sodo jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1960–1963 m. – aspirantas, 1965–1968 m. – vyresnysis mokslinis bendradarbis, Dendrologijos skyriaus vedėjas. Nuo 1968 m. dirbo Lietuvos žemės ūkio akademijoje. Nuo 1971 m. – docentas.

1965 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją „Svarbesniųjų introdukuotų į Lietuvą spygliuočių medžių žydėjimo ir derėjimo biologija“1. 1965 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. [1993/1994 m.] nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Išspausdino dešimtis mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių. Vienas ir su bendraautoriais publikavo knygas: „Dendrologija“2, „Lietuvos dendroflora“3, „Spygliuočiai sodybose“4, „Akademikas Tadas Ivanauskas ir Obelynė“5. Leidinio „Lietuvos TSR flora“ IV tomo6 bendraautoris.

1967 m. dalyvavo ekspedicijoje Tolimuosiuose Rytuose – Vladivostoke. LŽŪA dėstė dendrologiją, medienos mokslo pagrindus, miško prekių mokslą. 1971 m. suteiktas docento pedagoginis mokslo laipsnis. Leidinio „Dendrologia Lithuaniae“ redakcinės kolegijos narys. Ilgametis Lietuvos dendrologų draugijos tarybos narys.

Šaltiniai

* Anonimas. Miškininkas dendrologas prof. Mindaugas Navasaitis švenčia 80 metų jubiliejų. https://forest.lt/go.php/lit/Miskininkas-dendrologas-prof.Mindaugas-Navasaitis-svencia-80-metu-jubilieju/5331/1

Nuorodos

1 Навасайтис, М. Биология цветения и семеношения наиболее важных хвойных пород, интродуцированных в Литовскую ССР: Автореферат дис. на соискание учен. степ. канд. биол. наук. – Вильнюс, 1965. – 24 с.

2 Navasaitis M. Dendrologija. – Vilnius, 2004 (I leid.), 2008 (II leid.). – 855 p.

3 Navasaitis M., Ozolinčius R., Smaliukas D., Balevičienė J. Lietuvos dendroflora. – Kaunas, 2003. – 575 p.

4 Navasaitis M. Spygliuočiai sodybose. – Kaunas, 1995. – 124 p.

5 Navasaitis A., Navasaitis M. Akademikas Tadas Ivanauskas ir Obelynė. – Kaunas, 2002. – 56 p.

6 Minkevičius A. (red.). Lietuvos TSR flora IV. – Vilnius, 1971. – 879 p.