Novickienė (Prialgauskaitė) Leonida

 

Gimė 1930 m. liepos 17 d. Nerimdaičių kaime (Telšių r.). 1949 m. baigė Žemaitės v. vidurinę mokyklą Telšiuose. 1957 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Įgijo biologės-augalų fiziologės, vidurinės mokyklos biologijos ir chemijos mokytojos specialybę.

1951 m. dirbo leidykloje „Tiesa“, 1951–1952 m. – Vilniaus centrinio knygyno vyr. pardavėja, 1952–1953 m. – Vilniaus ST buhalterė-kasininkė, 1957–1959 m. – Lietuvos MA Biologijos instituto, 1959–1961 m. Lietuvos MA Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vyr. laborantė, 1961–1969 m. – jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1969–1996 m. – vyresnioji mokslinė bendradarbė, 1996–2001 m. – Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vyriausioji mokslo darbuotoja.

1966 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją „Auksinų apykaitos ir kvėpavimo proceso tyrimas javuose ryšium su jų atsparumu išgulimui“1. 1966 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. 1994 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe ištyrė auksino junginių apykaitą, identifikavo atskirus auksino analogus, fosfatazių ir kvėpavimo proceso aktyvumą išgulusių ir vertikalių rugių, kviečių ir miežių stiebų bambliuose.

1994 m. Botanikos institute apgynė habilituoto daktaro disertaciją „Augalų augimą, vystymąsi ir produktyvumą reguliuojančių fitohormonų ir retardantų analogų kūrimo fiziologiniai pagrindai“2. 1994 m. suteiktas habilituoto daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe aprašė 21 naują originalų auksinų fiziologinį analogą, ištyrė jų aktyvumą reguliuojant bulvių, cukrinių runkelių ūkiškai svarbių organų augimą ir produktyvumą, išanalizavo rapsų vegetatyvinių ir generatyvinių organų formavimąsi, sėklų derlių ir kokybę. Sudarė 43 ketvirtinių amonio druskų darinių struktūrą, ištyrė jų aktyvumą miežių ir kviečių stiebo architektūros formavimuisi.

Dirbo fitohormonų fiziologinių analogų paieškos, sintezės, veiklos tyrimo ir praktinio pritaikymo srityje. Išspausdino daugiau kaip 170 mokslinių straipsnių, nemažai mokslo populiarinimo straipsnių, buvo septynių išradimų bendraautorė. Su bendraautoriais publikavo knygų ir kitų leidinių: „Retardantas CCC – efektyvi priemonė prieš kviečių išgulimą“3, „Javų išgulimas ir būdai jo išvengti“4, „Vazoninės gėlės (šiuolaikiniai vazoninių gėlių auginimo būdai ir perspektyvios rūšys)“5, „Augimo problemos šiuolaikinėje augalų fiziologijoje“6.

Skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose Vengrijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Rusijoje, Moldovoje, Ukrainoje.

1979 m. stažavosi Jerevano universitete ir Nalčiko universitete.

Vadovavo Vilniaus universiteto ir Vilniaus pedagoginio universiteto bakalauro ir magistro laipsnio diplominių darbų rengimui. Oponavo 15 daktaro disertacijų, buvo 10 daktarų ir 3 habil. dr. gynimo komitetų narė. Vadovavo penkių daktaro disertacijų parengimui.

1973 m. suteiktas vyresniosios mokslinės bendradarbės vardas.

2001 m. (su bendraautoriais) už darbų ciklą „Augalų augimo ir erdvinės orientacijos valdymo fiziologija (1960–2000 m.)“ paskirta Lietuvos mokslo premija.

Ilgametė Lietuvos augalų fiziologų, Lietuvos biochemikų draugijų narė, Lietuvos Karališkosios bajorų sąjungos narė.

Šaltiniai

Ričkienė A. (sud.). Augalų fiziologė Leonida Novickienė. – Vilnius, 2010. – 67 p.

Nuorodos

1 Новицкене Л. Исследование обмена ауксинов и процесса дыхания в злаковых растениях в связи с их устойчивостью к полеганию: Автореферат дис. на соискание учен. степ. канд. биол. наук. – Вильнюс, 1966. – 17 с.

2 Новицкене Л. Физиологические основы создания аналогов фитогормонов и ретардантов для направленной регуляции роста, развития и продуктивности растений = Physiological principles of modification of the analogues of phytohormones and retardants, regulating the plant growth, development and productivity = Augalų augimą, vystymąsi ir produktyvumą reguliuojančių fitohormonų ir retardantų analogų kūrimo fiziologiniai pagrindai : габилитационная работа естественных наук. – Vilnius, 1994. – 130 p.

3 Mališauskienė V., Merkys A., Novickienė L., Banevičienė Z., Tindžiulis A. Retardantas CCC – efektyvi priemonė prieš kviečių išgulimą. – Vilnius, 1973. – 16 p.

4 Banevičienė Z., Novickienė L., Miliuvienė L., Vizgirda M., Radzevičius A. Javų išgulimas ir būdai jo išvengti. – Vilnius, 1987. – 43 p.

5 Baliūnienė A., Novickienė L., Boguševičiūtė A., Juronis V. Vazoninės gėlės (šiuolaikiniai vazoninių gėlių auginimo būdai ir perspektyvios rūšys). – Vilnius, 1989. – 190 p.

6 Darginavičienė J., Novickienė L. Augimo problemos šiuolaikinėje augalų fiziologijoje. – Vilnius, 2002. – 98 p.