Rukšėnienė (Glemžaitė) Jonė

Gimė 1959 m. lapkričio 3 d. Kaune. 1977 m. baigė Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą. 1982 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo biologės, biologijos-chemijos dėstytojos specialybę.

1982–1984 m. – Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Botanikos ir genetikos katedros stažuotoja, 1984–1989 m. – Vilniaus universiteto aspirantė, 1989–1994 m. – Botanikos ir genetikos katedros jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1993–1994 m. – asistentė, 1994–2001 m. – vyr. asistentė, 2001–2003 m. – lektorė, 2003–2015 m. – docentė, 2015–2016 m. – lektorė. Nuo 2016 m. – Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biologijos mokslų instituto lektorė, jaunesnioji mokslo darbuotoja. 1992 m. Botanikos institute apgynė mokslų kandidato disertaciją „Kai kurių Lietuvos miško bendrijų ksilotrofiniai pirenomicetai ir lokuloaskomicetai“1. 1992 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. 1993 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe ištyrė trijų tipiškų miško fitocenozių ksilotrofinių pirenomicetų ir lokuloaskomicetų rūšių įvairovę, išanalizavo jas sistematiškai ir ekologiškai. Užregistravo 82 tirtų aukšliagrybių rūšis, iš kurių 57 – naujos Lietuvai.

Išspausdino apie 20 mokslinių straipsnių. Su bendraautoriais publikavo knygą  „Lietuvos augalinio rūbo struktūra: profesorės Marijos Natkevičaitės-Ivanauskienės požiūris“2.

Vadovavo vieno disertacinio darbo rengimui.

Dalyvavo tarptautinėse mokslinėse konferencijose Latvijoje, Estijoje, Rusijoje.

1998–1999 m. stažavosi Oslo universitete.

Vilniaus universitete dėstė ir dėsto kursus: botanikos ir mikologijos pagrindai, augalų ekologija, augalų taksonomija (biosistematika), botaninių ir mikologinių tyrimų metodai, vedė ir veda dumblių ir grybų mokomąją lauko praktiką, aukštesniųjų augalų laboratorinius darbus, mikologijos pagrindų laboratorinius darbus, botanikos praktiką, mokomąją biologijos praktiką.

Lietuvos mikologų draugijos narė.

Nuorodos

1 Рукшенене Й. Ксилотрофные пиреномицеты и локулоаскомицеты некоторых лесных сообществ Литвы = Kai kurių Lietuvos miško bendrijų ksilotrofiniai pirenomicetai ir lokuloaskomicetai : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук. – Вильнюс, 1992. – 24 p. (rusų k.).

2 Naujalis J. R. (red.). Lietuvos augalinio rūbo struktūra: profesorės Marijos Natkevičaitės-Ivanauskienės požiūris. – Vilnius, 2005. – 226 p.