Šapokienė Elena

Gimė 1928 m. gruodžio 28 d. Pužų kaime (Skaudvilės r.). 1950 m. baigė Kelmės suaugusių vidurinę mokyklą. 1959 m. baigė Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Gamtos–geografijos fakultetą. Įgijo vidurinės mokyklos biologijos mokytojos specialybę.

1950–1960 m. dirbo mokytoja įvairiose vidurinėse mokyklose. 1960–1961 m. – Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Botanikos katedros asistentė, 1961–1969 m. – vyresnioji dėstytoja, 1969–1989 m. – docentė, 1989–1992 m. – profesorė.

1969 m. Leningrado A. I. Gerceno v. valstybiniame pedagoginiame institute apgynė mokslų kandidato disertaciją „Gamtos apsaugos mokomojo-auklėjamojo darbo sistema dėstant botaniką mokykloje“1. 1969 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. [1994 m.] nostrifikuotas daktaro laipsnis.

1990 m. Leningrado A. I. Gerceno v. valstybiniame pedagoginiame institute apgynė daktaro disertaciją „Teorinis ir praktinis biologijos mokytojo ruošimas moksleivių gamtosaugos veiklai“2. 1990 m. suteiktas mokslų daktaro laipsnis. [1994 m.] nostrifikuotas habilituoto daktaro laipsnis.

Išspausdino apie 100 mokslinių straipsnių gamtos mokslų pedagogikos tema.

Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute dėstė augalų anatomiją ir morfologiją, gamtos apsaugą, vedė laboratorinius darbus ir lauko praktiką.

1971 m. suteiktas docento pedagoginis mokslo vardas, 1989 m. – profesorės. 1994 m. nostrifikuotas.

Lietuvos gamtos apsaugos draugijos narė.

Nuorodos

1 Шапокене Е. Система учебно-воспитательной работы по охране природы в процессе преподавания ботаники в школе: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. педагогических наук. – Ленинград, 1969. – 24 с.

2 Шапокене Е. Теория и практика подготовки учителей биологов к организации природоохранительной деятельности школьников : Автореферат дис. .. доктора педагогических наук. – Ленинград, 1989. – 35 с.