Šarkinienė (Adomavičiūtė) Irena Birutė

Gimė 1920 m. birželio 25 d. Varanausko kaime (Alytaus apsk.). 1939 m. baigė Alytaus valstybinę gimnaziją. 1946 m. baigė Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo gamtos mokslų gimnazijos mokytojos specialybę, 1947 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo biologės-botanikės specialybę.

1945–1947 m. – Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Aukštesniųjų augalų sistematikos katedros vyresnioji laborantė, 1947–1948 m. – dėstytoja, 1948–1951 m. – asistentė, 1951–1965 m. – vyresnioji dėstytoja, 1968–1987 m. – docentė. 1965–1987 m. – Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto prodekanė.

1964 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją „Rytų ir Pietų Lietuvos TSR ežerų makrofitų floros ir augalijos analizė“1. 1964 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis.

Dirbo floristikos, fitogeografijos srityse, tyrė vandens augalus. Išspausdino per 20 mokslinių straipsnių. Publikavo mokomąją knygą „Augalų rinkimas ir kolekcionavimas“2. Bendraautorė leidinio „Lietuvos TSR Flora“ 2, 3, 4, 5, 6 tomų3.

Vilniaus universitete dėstė augalų geografiją ir botanikos pagrindus, botanikos kursą geologams, gamtos mokslų dėstymo metodiką, augalinių žaliavų resursus, SSRS augalinius išteklius, vadovavo gamybinėms ir pedagoginėms praktikoms.

1969 m. suteiktas docentės pedagoginis mokslo laipsnis. 1980 m. suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusios dėstytojos garbės vardas.

Mirė 1987 m. gruodžio 23 d. Vilniuje.

Nuorodos

1 Шаркинене, И. В. Анализ флоры и растительности макрофитов озер восточной и южной частей Литовской ССР: Автореферат дис. на соискание учен. степ. канд. биол. наук. – Вильнюс, 1964. – 16 с.

2 Šarkinienė I. Augalų rinkimas ir kolekcionavimas. Vilnius, 1958. 96 p.

3 Minkevičius A. (vyr. red.), Natkevičaitė-Ivanauskienė M. (red.). Lietuvos TSR Flora. 2, 3, 4, 5, 6. – Vilnius, 1961, 1963, 1971, 1976, 1980.