Šukienė (Subačiūtė) Juzė

Gimė 1928 m. sausio 28 d. Linkonių kaime (Švenčionių r.). 1951 m. baigė Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto gamtos fakultetą, įgijo vidurinės mokyklos biologijos ir chemijos mokytojos specialybę.

1951–1954 m. – Vabalninko vidurinės mokyklos mokytoja, 1954–1960 m. – Kalvarijos vidurinės mokyklos mokytoja, 1960–1963 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto aspirantė, 1963–1964 m. – Lietuvos SSR Ministrų tarybos aukštojo ir specialiojo mokslo komiteto metodinio kabineto metodininkė, 1965–1969 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1969–1970 m. – Augalų mutagenezės laboratorijos jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1970–1980 m. – vyresnioji mokslinė bendradarbė, 1980–1984 m. – Mikroorganizmų genetikos ir mutagenezės laboratorijos vyresnioji mokslinė bendradarbė. 1984–1986 m. – Genetikos laboratorijos vyresnioji mokslinė bendradarbė.

1967 m. Baltarusijos SSR MA eksperimentinės botanikos institute apgynė mokslų kandidato disertaciją „Grikių heterozės tyrimas“1. 1967 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis.

Išspausdino apie 20 mokslinių straipsnių.

1973 m. suteiktas vyresniojo mokslinio bendradarbio mokslo vardas.

Buvo Lietuvos genetikų ir selekcininkų, Žinijos draugijų narė.

Nuorodos

1 Шукене Ю. Изучение гетерозиса у гречихи : Автореферат дис. на соискание учен. степ. канд. биол. наук. – Минск, 1967. – 22 с.