Seibutis Algirdas

Gimė 1927 m. rugsėjo 23 d. Obeliuose (Rokiškio aps.). 1946 m. baigė Rokiškio gimnaziją. 1951 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, įgijo agronomo specialybę.

1952–1955 m. – Lietuvos MA Geologijos ir geografijos instituto aspirantas, 1956–1963 m. – Fizinės geografijos ir kartografijos sektoriaus vyresnysis mokslinis bendradarbis, 1963 m. – Zoologijos-parazitologijos instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis. 1964–1994 m. – Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Botanikos katedros docentas.

1955 m. Lietuvos MA Biologijos institute apgynė mokslų kandidato disertaciją „Pelkių sandaro ryšiai su apypelkio reljefu ir dirvožemiu Rytų Lietuvos ežeringose aukštumose“1. 1956 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis.

Išspausdino apie 90 mokslinių straipsnių.

Publikavo knygą „Etninės paleogeografijos pradmenys: baltiškųjų kraštavardžių kilmės mįslės“2.

1977 m. stažavosi Maskvos pedagoginiame institute.

VVPI dėstė augalų sistematiką, augalų geografiją, geobotaniką, bendrąją ekologiją ir fitocenologiją, vedė laboratorinius darbus ir lauko praktikas, Vilniaus universitete dėstė pelkėtyrą, Kauno politechnikos institute – pelkių geobotaniką, 1961 m. suteiktas vyresniojo mokslinio bendradarbio mokslinis vardas, 1965 m. – docento.

1959 m. už darbą „Lietuvos TSR fizinė geografija“ (I dalis) su bendraautoriais paskirta Lietuvos TSR valstybinė premija.

Buvo Žinijos, SSRS botanikų draugijos, LTSR geografinės draugijos narys.

Leidinio „Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija“ redaktorius-konsultantas.

Nuorodos

1 Сейбутис А. Взаимосвязь строения болот с окружающим их рельефом и почвой в озерных возвышенностях восточной Литвы: Автореферат дис. на соискание учен. степ. канд. биол. наук. – Вильнюс, 1955. – 24 с.

2 Seibutis A. Etninės paleogeografijos pradmenys: baltiškųjų kraštavardžių kilmės mįslės. – Vilnius, 2002. – 113 p.