Stancevičius Antanas*

 

Gimė 1920 m. sausio 8 d. Lomių kaime (Tauragės apsk.). Baigė Raseinių valstybinę gimnaziją. 1943 m. baigė Žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetą, įgijo agronomo specialybę.

1942–1943 m. – Augalų apsaugos stoties Piktžolių skyriaus asistentas, 1943 m. – Tabako auginimo centro agronomas, 1944–1946 m. – Aniškio tarybinio ūkio agronomas, direktorius. 1947–1953 m. – Lietuvos žemės ūkio akademijos Botanikos ir mikrobiologijos katedros asistentas, vyresnysis dėstytojas, 1953–1955 m. – Augalininkystės katedros vyresnysis dėstytojas, 1955–1961 m. – Žemdirbystės katedros vyresnysis dėstytojas, 1961–1990 m. – docentas, 1990–2004 m. – profesorius, nuo 2004 m. – profesorius emeritas. 1956–1957 m., 1962–1968 m., 1974–1992 m. – Žemdirbystės katedros vadovas.

1958 m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje apgynė mokslų kandidato disertaciją „Lietuvos TSR pasėlių augalija, jos reikšmė agronominei dirvožemio charakteristikai ir kovos su piktžolėmis organizavimui“1. 1958 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. Nostrifikuotas daktaru. [1993/1994 m.] nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Dirbo žemdirbystės, herbologijos, floristikos srityse. Išspausdino apie 300 mokslinių ir mokslo populiarinimo, 500 publicistinių straipsnių. Publikavo mokslines ir metodines knygas iš žemdirbystės ir agronomijos, botaninės srities: „Vadovas varpinėms ir ankštinėms žolėms pažinti“2, „Piktžolių apskaita ir laukų piktžolėtumo kartografavimas“3. Leidinio „Lietuvos TSR flora“ 2, 3, 4, 5, 6 tomų bendraautoris4. Vadovavo 25 disertacinių darbų parengimui. 1965 m. suteiktas Lietuvos nusipelniusio agronomo vardas. 1990 m. suteiktas profesoriaus pedagoginis mokslo vardas. 1966 m. (su bendraautoriais) už „Lietuvos TSR flora“ I–III tomus paskirta Lietuvos mokslo premija. 1994 m. suteiktas Lietuvos žemės ūkio akademijos Garbės daktaro (Doctor honoris causa) vardas. 2004 m. – profesoriaus emerito vardas, 1998 m. – Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinas. 1989–1993 m. – Lietuvos žemės ūkio akademijos tarybos pirmininkas. 1991–1996 m. ir 2003–2007 m. – Lietuvos mokslo tarybos narys. 1991–2000 m. – Žemės ūkio rūmų pirmininkas, nuo 2000 m. – garbės pirmininkas. Mokslo populiarinimo žurnalų „Mūsų gamta“, „Žemės ūkis“ redakcinės kolegijos narys. Buvo Lietuvos herbologų draugijos valdybos pirmininkas (1999–2007 m.), Lietuvos agronomų sąjungos valdybos narys, Lietuvos botanikų draugijos narys, LŽŪ universiteto profesorių klubo Scientia narys, visuomeninės organizacijos „Sambūris Patirtis“ narys, Lietuvos tautininkų sąjungos garbės narys ir Garbės teismo pirmininkas, Europos herbologų draugijos (EWRS), Tarptautinės žemės dirbimo tyrimų organizacijos (ISTRO) narys, Tarptautinės informavimo akademijos tikrasis narys.

Mirė 2007 m. rugpjūčio 24 d. Kaune, palaidotas Karmėlavos kapinėse.

Šaltiniai

* A. Motuzas. Profesorius Antanas Stancevičius: apie gyvenimą, žmones ir save. – Kaunas, 2010. – 460 p.

Nuorodos

1 Станцявичюс А. Растительность посевов Литовской ССР, ее значение для агрономической характеристики почв и организации борьбы с сорняками: Автореферат дис. на соискание учен. степени канд. сельскохозяйственных наук. – Каунас, 1958. – 43 с.

2 A. Petkevičius, A. Stancevičius. Vadovas varpinėms ir ankštinėms žolėms pažinti. – Vilnius, 1970. – 380 p.

3 A. Stancevičius. Piktžolių apskaita ir laukų piktžolėtumo kartografavimas. – Vilnius, 1979. – 37 p.

4 A. Minkevičius (red.). Lietuvos TSR flora. 2–6 t. – Vilnius, 1963–1980.