Staniulis Juozas Benediktas

Gimė 1938 m. sausio 13 d. Digrių kaime (Kauno r.). 1955 m. baigė Kauno 14-ąją vidurinę mokyklą. 1961 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetą, įgijo mokslinio agronomo specialybę.

1961–1963 m. – Lietuvos Žemdirbystės instituto Rumokų bandymų stoties jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1963–1966 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Fitopatogeninių mikroorganizmų biologijos sektoriaus aspirantas, 1966–1968 m. – jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1968–1980 m. – vyresnysis mokslinis bendradarbis, 1980–1996 m. – Fitovirusų laboratorijos vyresnysis mokslinis bendradarbis, 1996–2010 m. – Botanikos instituto Fitovirusų laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas, 1997–2010 m. – Fitovirusų laboratorijos vadovas. 2010–2015 m. – Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Fitovirusų laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas ir vadovas. 1987–1992 m. – Botanikos instituto direktoriaus pavaduotojas moksliniam darbui, 1992–1997 m. – Botanikos instituto tarybos pirmininkas.

1967 m. Sąjunginiame augalų apsaugos mokslo tyrimų institute apgynė mokslų kandidato disertaciją „Pagrindinės ankštinių augalų virusinės ligos Lietuvos TSR ir kovos priemonių su jomis pagrindimas“1. 1967 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. 1993 m. nostrifikuotas daktaro laispsnis.

1994 m. Botanikos institute apgynė habilituoto mokslų daktaro disertaciją „Ankštinių augalų virusinių ir geltos tipo ligų sukėlėjai Lietuvoje“2. 1994 m. suteiktas habilituoto daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe pateikė ankštinius augalus pažeidžiančių virusų apžvalgą. Identifikavo Lietuvoje ankštiniuose augaluose aptinkamus virusus: pupelių paprastosios mozaikos, pupelių geltonosios mozaikos, žirnių deformuojančios mozaikos, žirnių paprastosios mozaikos, pupų tikrosios mozaikos, ankštinių geltos, raudonųjų dobilų priegyslinės mozaikos, agurkų mozaikos. Aprašė ir kitus nepilnai identifikuotus virusus daugiamečiuose ankštiniuose augaluose. Nustatė identifikuotų virusų plitimo gamtoje būdus, virusus platinančias amarų rūšis, išskyrė virusus, plintančius per augalų sėklas. Pateikė rekomendacines priemones, apribojančias virusinių augalų ligų plitimą.

Dirbo fitovirusologijos srityje. Išspausdino apie 180 mokslinių, nemažai mokslo populiarinimo straipsnių. Pateikė daugiau nei 10 racionalizacinių pasiūlymų. Su bendraautoriais publikavo knygas: „Virusinės augalų ligos“3, „Augalų virusinių ligų tyrimai Lietuvoje“4, vienas publikavo monografiją  „Augalų gelta ir jos sukėlėjai“5.

Vadovavo keturių disertacinių darbų parengimui.

1973 m. dalyvavo mokslinėje ekspedicijoje Kronockio draustinyje, Kamčiatkoje.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose Slovakijoje, Škotijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Italijoje, Suomijoje, Turkijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Danijoje.

1972 m. stažavosi Čekoslovakijos MA Virusologijos institute, 1972 m. – Čekoslovakijos MA Eksperimentinės botanikos institute, 1989 m. – Vageningeno augalų apsaugos institute, 1996 m. – USDA mokslinių tyrimų centro Augalų mokslo institute, 2005 m. – Norvegijos augalų mokslinio tyrimo instituto Augalų apsaugos centre.

Lietuvos žemės ūkio universitete ir Vilniaus pedagoginiame universitete dėstė fitovirusologiją.

1974 m. suteiktas vyresniojo mokslinio bendradarbio mokslinis vardas.

2002–2003 m. suteikta Aukščiausio laipsnio valstybės stipendija.

Buvo „Žinijos“, Gamtos apsaugos, Knygos bičiulių, Visasąjunginės Popovo, Išradėjų ir racionalizatorių draugijų narys. Yra Lietuvos mikrobiologų, Lietuvos fitopatologų draugijų ir Mokslininkų sąjungos narys.

1996 m. įkūrė Lietuvos fitopatologų draugiją, jos pirmininkas yra iki šiol. 1975–1989 m. buvo Tarptautinės ankštinių augalų virusų tyrimo grupės narys.

Žurnalų „Botanica Lithuanica“ ir „Žemdirbystė“ redkolegijų narys.

1979–1986 m. buvo SSRS MA VINITI žurnalo Biologija referentas. Šiam žurnalui paruošė apie 800 referatų.

Nuorodos

1 Станюлис Ю. Основные вирусные болезни бобовых культур в Литовской ССР и обоснование мер борьбы с ними: Автореферат дис. на соискание учен. степ. канд. биол. наук. – Ленинград, 1967. – 19 с.

2 Станюлис Ю. Возбудители вирусных и виросоподобных болезней бобовых растений в Литве = Ankštinių augalų virusinių ir geltos tipo ligų sukėlėjai Lietuvoje : габилитационная работа естественных наук. – Вильнюс, 1994. – 75 p.

3 Minkevičius A., Staniulis J., Stasevičius Z., Šimkūnas R., Vinickas Z. Virusinės augalų ligos. – Vilnius, 1967. – 100 p.

4 Šimkūnas R., Stasevičius Z., Rančelienė Ž., Staniulis J., Makutėnaitė M., Dėdinas A. Augalų virusinių ligų tyrimai Lietuvoje. – Vilnius, 1973. – 110 p.

5 Staniulis J. Augalų gelta ir jos sukėlėjai. – Vilnius, 1988. – 122 p.