Vaičiūnienė (Naiduškevičiūtė) Janina

 

Gimė 1933 m. birželio 23 d. Pavirinčių vn., Kurklių vlsč. (Anykščių r.). 1952 m. baigė Radviliškio vidurinę mokyklą. 1958 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo biologės-augalų fiziologės, vidurinės mokyklos biologijos ir chemijos mokytojos specialybę.

1958–1959 m. – Lietuvos MA Biologijos instituto Augalinių resursų sektoriaus vyr. laborantė, 1959–1971 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Augalinių resursų sektoriaus jaunesnioji mokslinė bendradarbė, nuo 1971–1990 m. – vyresnioji mokslinė bendradarbė. 1990–1998 m. – Botanikos instituto Ekonominės botanikos laboratorijos vyresnioji mokslinė bendradarbė ir vadovė, 1998–2000 m. – vyresnioji mokslinė bendradarbė. 1988 m. laikinai vadovavo Lietuvos MA Botanikos instituto Floros ir geobotanikos laboratorijai.

1968 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją „Gauruotosios rusmenės (Digitalis lanata Ehrh.) ir pilkšvojo tvertiko (Erysimum canescens Roth.) biologijos, biologiškai aktyvių medžiagų ir produktyvumo tyrimai Lietuvoje“1. 1968 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. 1993 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe introdukavo širdies grupės glikozidus kaupiančius augalus: gauruotąją rusmenę ir pilkšvąjį tvertiką. Ištyrė optimalų ūkinį režimą jų augimui, vystymuisi ir žaliavos kokybei. Nustatė širdies glikozidų ir lanatozidų (A, B, C) kiekio kitimo dėsningumus augaluose bei jų žaliavos biologinį aktyvumą.

Dirbo ekonominės botanikos srityje. Išspausdino apie 100 mokslinių, nemažai mokslo populiarinimo straipsnių. Vieno išradimo bendraautorė2. Trijų racionalizacinių pasiūlymų bendraautorė.

Su bendraautoriais publikavo knygas: „Vaistingieji augalai mokyklos sklype“3, „Vaistiniai augalai“4, „Augalai ir kosmetika“5, „Vaistinių augalų auginimas“6, „Lietuvos TSR laukinių naudingųjų augalų išteklių racionalus naudojimas ir apsauga“7, „Lietuvos naudingųjų augalų išteklių racionalus naudojimas – aktualios gamtosaugos problemos“8, „Vaistai po langu“9.

Vadovavo vieno disertacinio darbo parengimui.

1990 m. dalyvavo mokslinėje ekspedicijoje Estijoje.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose buvusioje Rusijoje, Estijoje, Latvijoje, Baltarusijoje, Suomijoje, Bulgarijoje.

Vilniaus pedagoginiame universitete dėstė kursą „Vaistiniai augalai“, vadovavo Vilniaus universiteto ir Vilniaus pedagoginio universiteto studentų praktikos darbams.

1973 m. suteiktas botanikos specialybės vyresniosios mokslinės bendradarbės mokslinis vardas.

Apdovanota Botanikos instituto, Lietuvos MA ir Aplinkos ministerijos garbės raštais.

Lietuvos botanikų draugijos, Lietuvos mokslininkų sąjungos narė.

Programos „Genofondas“ tarybos narė, Lietuvos fitoterapijos centro tarybos narė, Lietuvos žemės ūkio rūmų tarybos narė, Vaistinių augalų draugijos pirmininkė (vėliau integruotos į asociaciją „Apiflora“ tarybos narė), Botanikos instituto sąjūdžio grupės pirmininkė, deleguota į Lietuvos MA sąjūdžio tarybą, Lietuvos Katalikų mokslų akademijos narė. „Ekonominės botanikos doktorantūros studijų“, „Vaistinių ir prieskoninių augalų kurso“ programų bei „Laukinių naudojamųjų augalų išteklių apskaitos“ bei „Laukinių naudojamųjų augalų išteklių sklypų išskyrimo metodika ir naudojimo nuostatų parengimas“ metodikų bendraautorė.

Nuorodos

1 Вайчюнене Я. Исследования биологии, биологически активных веществ и продуктивности наперстянки шерстистой (Digitalis lanata Ehrh.) и желтушника серого (Erysimum canescens Roth.) в Литве: Автореферат дис. на соискание учен. степени канд. биол. наук. – Вильнюс, 1968. – 16 с.

2 Vaičiūnienė J., Keturkienė L., Leonavičienė D., Vaitkienė L., Jasiulevičiūtė L., Genytė L. Pelkinės vingiorykštės preparato gamybos būdas. – Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuro išduotas patentas Nr. 4880. – Vilnius, 2002.

3 Dagytė S., Gudanavičius S., Jaskonis J., Juknevičienė G., Penkauskienė E., Šimkūnaitė E., Vaičiūnienė J. Vaistingieji augalai mokyklos sklype. – Vilnius, 1971. – 432 p.

4 Pipinys J. (vyr. red.), Jaskonis J., Vaičiūnienė J. (red.). Vaistiniai augalai. – Vilnius, 1973. – 432 p.

5 Jaskonis J., Peseckienė A., Sargautienė G., Šlepetys J., Švambaris L., Vaičiūnienė J. Augalai ir kosmetika. – Vilnius, 1979. (Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas 1987). – 135 p.

6 Bandzaitienė Z., Budriūnienė D., Butkienė Z., Jaskonis J. (sud.), Vaičiūnienė J., Šlepetys J. Vaistinių augalų auginimas. – Vilnius, 1983. – 168 p.

1 Baranauskaitė D., Butkienė Z., Butkus V., Jaskonis J., Peseckienė A., Ratomskytė G., Šlepetys J., Vaičiūnienė J., Žala K. Lietuvos TSR laukinių naudingųjų augalų išteklių racionalus naudojimas ir apsauga. – Vilnius, 1988. – 72 p.

8 Butkienė Z., Butkus V., Jaskonis J., Penkauskienė E., Peseckienė A., Ratomskytė G., Smaliukas D., Šlepetys J., Vaičiūnienė J., Žala K. Lietuvos naudingųjų augalų išteklių racionalus naudojimas – Aktualios gamtosaugos problemos. – Vilnius, 1988. – 72 p.

9 Butkienė Z., Jaskonis J., Juknevičienė G., Penkauskienė E., Peseckienė A., Rimkienė S., Šlepetys J., Vaičiūnienė J. Vaistai po langu. – Vilnius, 1991. – 55 p.