Varnaitė Regina

Gimė 1940 m. gruodžio 25 d. Pasamanio kaime (Ignalinos r.). 1958 m. baigė Dūkšto vidurinę mokyklą. 1964 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo biologės, biologijos ir chemijos dėstytojos specialybę.

1964–1965 m. – Želvos vidurinės mokyklos mokytoja, 1965–1966 m. – Vilniaus r. Raudondvario biomicino gamyklos vyr. inžinierė-mikrobiologė, 1966–1968 m. – Vilniaus universiteto medicinos fakulteto Fiziologijos, biochemijos ir farmakologijos katedros vyr. laborantė ir dėstytoja, 1968–1971 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto aspirantė, 1972–1975 m. – jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1975–2010 m. – vyresnioji mokslo darbuotoja.

1972 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją „Lietuvoje introdukuoto rauginio rūgčio fenolinių junginių sudėtis ir dinamika“1. 1972 m. suteiktas kandidato laipsnis. 1993 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

1994 m. Botanikos institute apgynė habilituotos mokslų daktarės disertaciją „Atskirų genčių pašarinių augalų fenoliniai junginiai ir jų mikrobiologinė degradacija“2. 1994 m. suteiktas habilituoto daktaro laipsnis.

Habilitaciniame darbe ištyrė fenolinių junginių, kaip biologiškai aktyvių medžiagų, sudėtį ir kaupimosi pašariniuose augaluose dėsningumus. Išanalizavo lignino, daugiausiai lemiančio šių augalų pašarinę vertę, cheminę prigimtį. Atliko mikromicetų kamienų, gebančių ardyti pašarinių augalų lignino ir celiuliozės kompleksą, paiešką. Parengė metodus, kaip perspektyvesniais mikromicetų kamienais suardyti lignino ir celiuliozės kompleksą pašariniuose augaluose ir pagausinti juose proteinų.

Išspausdino 83 mokslinius, 17 mokslo populiarinimo straipsnių.

Su bendraautoriais publikavo knygą „Mikrobiologiniai medžiagų pažeidimai“3.

Vadovavo vienos daktaro disertacijos parengimui.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose buvusioje Moldavijoje, Rusijoje, Estijoje.

Lietuvos botanikų, Lietuvos biochemikų draugijų, Mokslininkų sąjungos narė.

Ilgametė Botanikos instituto Tarybos, Atestacinės komisijos narė.

Nuorodos

1 Варнайте Р. Состав и динамика фенольных соединений тарана дубильного, интродуцированного в Литовской ССР : Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата биологических наук. – Вильнюс, 1972. – 20 с.

2 Варнайте Р. Фенольные соединения отдельных родов кормовых растений и их микробиологическая деградация = Atskirų genčių pašarinių augalų augalų fenologiniai junginiai ir jų mikrobiologinė degradacija : габилитационная работа естественных наук. – Vilnius, 1994. – 72 p.

3 Bridžiuvienė D., Levinskaitė L., Lugauskas A. (sud.), Paškevičius A., Pečiulytė D., Repečkienė J., Salina O., Varnaitė R. Mikrobiologiniai medžiagų pažeidimai. – Vilnius, 1997. – 469 p.