Laura Gedminienė

Fizinių mokslų, Geologijos (05P) krypties doktorantė

Geologijos ir geografijos instituto Kvartero tyrimų laboratorija

Vadovė:  dr. Miglė Stančikaitė

Konsultantas: dr. Ričardas Taraškevičius

Doktorantūros laikotarpis: 2015-10-01 – 2019-09-30

Disertacijos tema: Globalių ir vietinių faktorių įtaka poledynmečio biotinės ir abiotinės aplinkos raidai pietrytiniame Skandinavijos apledėjimo pakraštyje.

Tyrimų tikslas: detalių kompleksinių nuosėdų storymių tyrimų metu nustatyti ir charakterizuoti pietrytiniame Skandinavijos apledėjimo pakraštyje poledynmetyje vykusius biotinės bei abiotinės paleoaplinkos pokyčius įvertinant jų erdvinius ir chronologinius aspektus globalių (klimatiniai svyravimai), regioninių (augalijos plėtros kryptys ir keliai) bei vietinių (dirvožemio sudėtis, hidrografinio tinklo pobūdis, eoliniai, eroziniai procesai ir kt.) faktorių kontekste.

Tyrimų objektas: poledynmetinės Skandinaviškojo apledėjimo marginalinės zonos nuosėdų storymės atspindinčios biotines ir abiotines aplinkas ir jų kaitą analizuojant biogeninius, mineralinius, geocheminius, fizinius ir kt. komponentus.

Uždaviniai:

 • kompleksinių detalių tyrimų pagrindu nustatyti atskirų biotinės aplinkos elementų, pvz. augalijos pobūdį ir chronologiškai pagrįstą jos kaitą poledynmetyje tiriamoje teritorijoje;
 • nuosėdų geocheminio fono ir jo atskirų elementų kaitos pagrindu įvertinti abiotinės aplinkos pokyčių tendencijas teritorijoje;
 • įvertinti fiksuotų pokyčių priežastinius ryšius su globaliais, regioniniais bei vietiniais faktoriais;
 • charakterizuoti biotinės ir abiotinės paleoekosistemos dalių būklę bei apibrėžti jos kaitos dinamiką tiriamoje teritorijoje poledynmetyje.

Įdirbis:

Bakalauro ir magistro studijų metu dalyvauta LMT organizuojamuose projektuose „Studentų moksliniai tyrimai“ ir „Studentų mokslinė praktika“. Vykdant šiuose projektuose užsibrėžtus tikslus ir sprendžiant uždavinius buvo analizuojami įvairūs geologiniai objektai (įskaitant Ūlos upės atodangą, Juodonių ir Pabartonių archeologines perkasas, Dūkštelių ežero dugno nuosėdas), atkurta šių objektų aplinkos vystymosi istorija. Darbo metu įsisavinti įvairūs analitiniai tyrimo metodai (sporų–žiedadulkių analizė, litologinės nuosėdų sudėties nustatymas (LOI), nuosėdų magnetinio imlumo, granuliometrinės sudėties nustatymas, geocheminių mikro ir makro elementų rentgenofluorescenciniu spektrofotometru (XRF) analizė, As, Ba, Zr, Sr, Rb, Zn, Cu, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, V, Ti, Ca, K, S ir kt. elementų nustatymas), suteikiantys galimybę savarankiškai vykdyti didžiąją dalį doktorantūros studijų metu planuojamų darbų. Informacijos interpretavimo patirties, rezultatų koreliacijos įgūdžių semtasi iš VU, GMF ir GTC geologijos ir geografijos institute dirbančių paleobotaninės, paleogeologinės, paleogeografinės,sedimentologijos, paleomagnetizmo, geocheminės srities mokslininkų, taip pat konsultuotasi su šių sričių specialistais dirbančiais Lietuvos geologijos tarnyboje. Rezultatai pristatyti VU, LMT ir LMA organizuotose konferencijose ir seminaruose, taip pat tarptautinėse konferencijose Latvijoje ir Olandijoje.

Publikacijos: 

 • Gedminienė L., Stančikaitė M., Šinkūnas P., Rudnickaitė E., Vaikutienė G. 2015. Palinologinių tyrimų taikymas paleoaplinkos ir klimato raidai įvertinti: Ūla-2 atodangos tyrimų pavyzdžiu.  Vilnius: Technika, 2015. ISSN 2029-5456 / eISSN 2029-7149. ISBN 978-609-457-777-2 eISBN 978-609-457-776-5. 57-67 p.

Kitos publikacijos:

 • Gedminienė L. 2015. Jubiliejinis XXV Lietuvos Geologų sąjungos suvažiavimas. Geologijos akiračiai, 1, 56-59.
 • Gedminienė L. 2014. Pamastymai po geopaveldo dienos. Geologijos akiračiai, 3, 34-35.
 • Gedminienė L. 2014. Artėjant Lietuvos Geologų suvažiavimui. Geologijos akiračiai, 3, 58-61.
 • Gedminienė L. 2014. Lietuvos geologų sąjungos suvažiavimas. Geologijos akiračiai, 1, 63-65.
 • Gedminienė L. 2013. Geologinio paveldo dienos atgarsiai. Geologijos akiračiai, 4, 66.
 • Gedminienė L. 2013. Jubiliejinė XXX Lietuvos Geologų diena. Geologijos akiračiai, 2, 55-57.

Projektai:

 • Studentų moksliniai tyrimai projekte Ekosistemos pokyčiai ir jų santykis su  gyventojų veiklos dinamika vėlyvajame holocene, vadovė dr. Miglė Stančikaitė. 2014-09-22 – 2014-12-22.
 • Studentų mokslinė praktika projekte Geocheminių elementų pasiskirstymo ežerinėse nuosėdose priklausomybė nuo paleoklimatinių ir antropogeninių pokyčių, vadovas dr. Gytautas Ignatavičius. 2014-06-30 – 2014-08-28.
 • Studentų moksliniai tyrimai projekte Augalijos kaita holoceno metu rytų Lietuvoje: gamtinių ir antropogeninių faktorių vaidmuo, vadovė dr. Miglė Stančikaitė. 2014-02-24 – 2014-05-24.
 • Studentų moksliniai tyrimai projekte Vėlyvojo ledynmečio augalijos formavimosi ypatumai rytų Lietuvoje: regioninių klimatinių svyravimų ir vietinių sąlygų santykis, vadovė dr. Miglė Stančikaitė. 2013-09-23 – 2013-12-23.

Konferencijos:

 • Gedminienė L., Gudaitienė G., Zinkutė R., Taraškevičius R., Stančikaitė M. 2015. Antropogenic impact or natural environmental change: new data based on palaeobotanical and geochemical analysis of Dūkštelis lake sediments. INQUA Peribaltic 2015 Working group meeting & International field symposium. Quaternary Geology and Modern Questions. Nyderlandų karalystė. Lapkričio 2-8, 2015.
 • Gedminienė L., Rimkutė G., Stančikaitė M. 2014. Post-glacial environmental changes and the aerliest human inhabitance of the Lake Dukštelis area, Eastern Lithuania. International Field Symposium of the Peribaltic Regional Working Group. Late Quaternary terrestrial processes, sediments and history: from glacial to postglacial environments. Excursion guide and abstracts of INQUA Peribaltic Working Group Meeting and field excursion in Eastern and Central Latvia, August 17-22, 2014. University of Latvia, Riga, ISBN 078-9934-517-60-0. 150 p.
 • Gedminienė L., Stančikaitė M., Šinkūnas P., Rudnickaitė E., Vaikutienė G. 2013. Late glacial sedimentary environments of Ūla river basin:on an example from Ūla - 2 outcrop. Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania. Abstracts of International Field Symposium. June 25-30, 2013. Vilnius - Trakai, Lithuania.
 • Gedminienė L. 2014. Poledynmečio augalijos raidos ir cheminių elementų pasiskirstymo ypatumai vertikaliuose ežerų dugno nuosėdų profiliuose. LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus Jaunųjų mokslininkų konferencijos Bioateitis: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos pranešimų santraukos, gruodžio 9, 2014. Vilnius.
 • Gedminienė L., Ignatavičius G. 2014. Geocheminių elementų pasiskirstymo ežerinėse nuosėdose priklausomybė nuo paleoklimatinių ir antropogeninių pokyčių. Projekto Studentų mokslinės veiklos skatinimas leidinys, konferencijos pranešimų santraukos II dalis. Studentų mokslinė praktika 2014. Lietuvos mokslo taryba, Vilnius. ISBN 978-609-417-091-1. 300 p.
 • Gedminienė L., Stančikaitė M. 2014. Pastarųjų 15 tūkstančių metų augalijos raidos ypatumai Rytų Lietuvoje: Kompleksiniai Dūkštelio ežero nuosėdų tyrimai. Projekto Studentų mokslinės veiklos skatinimas leidinys, konferencijos pranešimų santraukos II dalis. Studentų moksliniai tyrimai 2013/2014. Lietuvos mokslo taryba, Vilnius. ISBN 978-609-417-086-7. 260 p.
 • Gedminienė L., Stančikaitė M., Šinkūnas P., Rudnickaitė E., Vaikutienė G. 2014. Palynology as a bridge between ecosystems and paleoacosystems. Late glacial sedimentary environment of the Ūla river basin: an example from Ūla – 2 outcrop. Abstracts of international Conference of Natural and Life sciences, -  THECOINS, March 3-7, 2014, Vilnius. Lithuania. 78 p.
Kontaktai: el. paštas:  lauragedminiene@yahoo.com, tel.: +370 66365794