Hidrobiontų ekologijos ir fiziologijos laboratorija

Vadovas dr. VYTAUTAS KESMINAS

Pagrindinės tyrimų kryptys – vandens gyvūnų funkcionavimas antropogeninio poveikio sąlygomis, adaptacijos ypatumai bei dėsningumai ontogenezėje. Tiriamas būdingiausių teršalų poveikis skirtingo filogenetinio lygio vandens gyvūnams, jų funkcinėms sistemoms bei rodikliams, vertinamas gyvūnų jautrumas skirtingose vystymosi stadijose. Tiriami cheminio streso dėsningumai ir mechanizmai. Vykdoma fiziologinių biomarkerių labiausiai paplitusiems Lietuvos vandenyse teršalams paieška. Dalyvaujama lašišinių žuvų populiacijų atstatymo projektuose, įvertinant natūralaus neršto ir dirbtinai veistų jauniklių fiziologinę būklę.

Pagrindinės tyrimų kryptys – adaptacinių procesų natūraliose vandens gyvūnų populiacijose ir bendrijose dėsningumai ir mechanizmai, biologinė įvairovė ir ištekliai, kaitos dėl gamtinių ir antropogeninių veiksnių dėsningumai.

Vykdomas žuvų populiacijų ir bendrijų monitoringas Lietuvos vandens telkiniuose, antropogeninės veiklos įtakos žuvų bendrijoms tyrimai. Sektoriaus darbuotojai dalyvauja lašišų ir šlakių populiacijų atkūrimo programoje. Sukurta Lietuvos upių ir ežerų duomenų bazė, apimanti žuvų bendrijas, vandens telkinių fizikinius bei hidrologinius rodiklius, antropogeninius veiksnius bei jų intensyvumą apibūdinančius rodiklius.

Laboratorijos