Projektai

Sutartys su valstybinėmis institucijomis

Leidinio "Lietuvos raudonoji knyga" tekstinės ir iliustracinės medžiagos papildymo 111 rūšių aprašymais su nuotraukomis ir žemėlapiais pagal IUCN metodikos RE, NT, LC, DD, NA kategorijas paslaugų pirkimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

Projekto trukmė: 2019 m.

Invazinių ir svetimžemių rūšių būklės tyrimai Lietuvoje

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

Projekto trukmė: 2019–2022 m.

Dėl Europos bendrijos svarbos augalų rūšių inventorizacijos

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

Projekto trukmė: 2019–2021 m.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo dalies ataskaitos parengimo paslaugų pirkimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Zigmantas Gudžinskas

Projekto trukmė: 2018–2019 m.

Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių netyčinės introdukcijos ir plitimo kelių Lietuvoje analizės bei prioritetinių patekimo kelių nustatymo, įgyvendinant 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą

Projekto vadovai: dr. Zigmantas Gudžinskas

Projekto trukmė: 2017–2018 m.

Pasiūlymo dėl Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų vertinimo pagal IUCN kategorijas ir rūšių aprašymų parengimas

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

Projekto trukmė: 2017–2018 m.

ES struktūrinių fondų paramos projektai

Invazinių ir svetimžemių rūšių būklės tyrimai Lietuvoje

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

 

iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0012 pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonę „Biologinės įvairovės apsauga“

Įgyvendinančioji institucija: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Projekto vykdytojas: Gamtos tyrimų centras

Projekto laikas: pradžia – 2019 m. birželio mėn., trukmė – 36 mėn.

Projekto vadovas: Valerijus Rašomavičius

Projekto tikslas: atlikti Europos Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių bei Lietuvos invazinių ir agresyviausių svetimžemių rūšių populiacijų būklės tyrimus, parengti jų plitimo bei grėsmių aprašymus ir paplitimo žemėlapius Lietuvoje.

Viešinimas

 

Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos programa

Botaninių tyrimų XIX ir XX amžių sandūroje šaltiniai. K.Szafnagelio „Zapiski bryologiczne“ ir herbariumas – tyrimas ir publikavimas

Projekto vadovai: Dr. Ilona Jukonienė

Projekto trukmė: 2019–2022 m.

Netyrinėti briologiniai rinkiniai. Reikšmė Lietuvos briofloros pažinimui ir kraštovaizdžio pokyčių įtakos jos struktūrai vertinimui

Projekto vadovai: Dr. Ilona Jukonienė

Projekto trukmė: 2016–2018 m.

Ūkio subjektų užsakymai

Paslaugų pirkimo sutartis atlikti gyvosios gamtos monitoringą Utenos raj. savivaldybės teritorijoje

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Sutarties trukmė: 2017 m.

EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimas visoje šalyje (BIGIS)

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

Užsakovas: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

Sutarties trukmė: 2011 - 2014 m.

Pelkinių augalų bendrijų atsikūrimo eksperimentiniai tyrimai Aukštumalos durpyne ir aukštapelkėje. II etapas.

Projekto vadovai: dr. Jūratė Sendžikaitė

Užsakovas: AB Klasmann-Deilmann Šilutė

Sutarties trukmė: 2013 - 2014 m.

Kelmų panaudojimo biokuro gamybai įtakos miško ekosistemoms įvertinimas

Projekto vadovai: dr. Jūratė Sendžikaitė

Užsakovas: VĮ Trakų miškų urėdija

Sutarties trukmė: 2013 m.

Mokslinis tyrimas „Pelkinių augalų bendrijų atsikūrimo eksperimentiniai tyrimai Aukštumalos durpyne ir aukštapelkėje“

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

Užsakovas: AB Klasmann-Deilmann Šilutė

Sutarties trukmė: 2012 m.

Pelkėdarai palankių sąlygų atkūrimo eksperimentai Aukštumalos aukštapelkėje ir durpyne (Durpės)

Projekto vadovai: dr. Jūratė Sendžikaitė

Užsakovas: UAB „Klasmann-Deilmann Šilutė“

Sutarties trukmė: 2011 m.

EB svarbos natūralių buveinių inventorizacijos metodinių dokumentų parengimas ir bandomoji natūralių buveinių inventorizacija (BUVEINĖS)

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

Užsakovas: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

Sutarties trukmė: 2009 - 2011 m.

Kiti projektai

Pasiūlymo dėl Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų vertinimo pagal IUCN kategorijas ir rūšių aprašymų parengimas

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

Užsakovas: LR Aplinkos ministerija

Projekto trukmė: 2017–2018 m.

Aiškinamojo botanikos terminų žodyno (augalų ekologija ir geografija) parengimas (KALBA)

Projekto vadovai: dr. Zigmantas Gudžinskas

Užsakovas: Valstybinė lietuvių kalbos komisija

Projekto trukmė: 2010 - 2013 m.

Jungtinė veikla

Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų vertinimo pagal IUCN kategorijas ir rūšių aprašymų parengimas

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

Sutartis su Lietuvos ornitologų draugija

Sutartis pasirašyta: 2017.01.03

Lietuvos - Norvegijos projektai

Mokslinių tyrimų ir išsklaidytos informacijos apie saugomas rūšis parengimas ir įvedimas į vieningą Saugomų rūšių informacinę sistemą (SRIS)

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

Projekto trukmė: 2014–2016 m.

Daugiau informacijos apie projektą

SRIS

Mokslinių tyrimų ir išsklaidytos informacijos apie saugomas rūšis parengimas ir įvedimas į vieningą Saugomų rūšių informacinę sistemą (SRIS)

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

Mokslinių tyrimų ir išsklaidytos informacijos apie saugomas rūšis parengimas ir įvedimas į vieningą Saugomų rūšių informacinę sistemą (SRIS)

Vadovas – dr. V. Rašomavičius, projekto kodas Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-001, projekto trukmė 2014–2016 m.)

Saugomų rūšių informacinės sistemos (SRIS), kurią administruoja Aplinkos ministerija, tikslas – duomenų apie saugomas rūšis, jų augavietes ir radavietes surinkimas, sisteminimas ir pateikimas suinteresuotiesiems asmenims, užtikrinant duomenų ir informacijos apie saugomas rūšis viešumą. Sistemoje sukaupti duomenys naudojami praktinės aplinkosaugos veiklose: rengiant saugomų rūšių apsaugos planus, gamtotvarkos planus, saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentus, rengiant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentus, rengiant miškotvarkos dokumentus, rengiant kaimo plėtros žemėtvarkos projektus ir daugelyje kitų sričių. Sistemos duomenys taip pat gali būti naudojami mokslo srityje: rengiant analizes, strategijas, prognozes, susijusias su saugomų rūšių paplitimu, gausumu, būkle ir pan.
Duomenis į saugomų rūšių informacinę sistemą privalomai teikia aplinkos apsaugos sistemos darbuotojai, įvairių aplinkosauginių projektų vykdytojai. Tačiau pagrindiniuose duomenų šaltiniuose – daugiau kaip per 50 m. laikotarpį mokslinėse kolekcijose ir archyvuose (lauko dienoraščiuose, stebėjimų anketose, ataskaitose, kartografinėje medžiagoje) sukaupta informacija, taip pat išsklaidytai saugoma informacija, kurią turi sukaupę kitose institucijose (VU, GTESS), visuomeninėse organizacijose veikiantys (Entomologų, Šikšnosparnių išsaugojimo draugijos) arba regionuose gyvenantys gamtinės įvairovės stebėtojai, iki šiol yra neprieinama. Projekto vykdytojas užtikrins teikiamų išsklaidytai saugomų duomenų kokybės patikrą ir aprobavimą, jų suvedimą į saugomų rūšių informacinę sistemą.
Projekto tikslas – surinkti, išanalizuoti mokslinių tyrimų, gamtos stebėjimų metu sukauptą ir išsklaidytai laikomą informaciją, taip pat ir istorinę, apie saugomas gyvūnų, augalų ir grybų rūšis, susisteminti ir konsoliduoti duomenis į bendrą Saugomų rūšių informacinę sistemą (toliau – SRIS), tokiu būdu prisidėti prie 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo LT03 programos įgyvendinimo Lietuvoje
Projekto uždaviniai ir veiklos
•    Išsklaidytų duomenų apie saugomas rūšis surinkimas, analizė ir pateikimas į SRIS.
•    Mokslinių tyrimų ir kitų duomenų apie saugomas rūšis surinkimas, analizė ir pateikimas į SRIS.


2016 metai

Gamtos tyrimų centras sėkmingai baigia 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ projektą „Mokslinių tyrimų ir išsklaidytos informacijos apie saugomas rūšis parengimas ir įvedimas į vieningą Saugomų rūšių informacinę sistemą“ (Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-001), kurio operatoriumi buvo Aplinkos ministerija, įgyvendinančiąja institucija – Centrinė projektų valdymo agentūra.

Nuo 2014 metų balandžio vykdyto projekto tikslas buvo surinkti, išanalizuoti ir pateikti duomenis apie saugomas rūšis į vieningą Saugomų rūšių informacinę sistemą (SRIS), kurią administruoja Aplinkos ministerija, ir tokiu būdu prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo. Galutinis projekto veiklų rezultatas – daugiau kaip 53 tūkst. naujų įrašų apie saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšis (iš jų 1385 įrašai apie griežtai saugomas rūšis). Šiam įspūdingam informacijos kiekiui surinkti ir įvertinti panaudotos mokslinės institucijų kolekcijos (pvz., herbariumai BILAS, WI, HSUD) ir privačios kolekcijos; mokslo institucijų duomenų bazės (pvz., CICONIA, BIGIS ir kt), nevalstybinių organizacijų ir privačių asmenų duomenų bazės; mokslinių projektų ir kitų tyrimų ataskaitos, tyrėjų lauko dienoraščiai bei privačių asmenų stebėjimai ir asmeniniai pranešimai.

Projekto veiklose dalyvavo trys dešimtys centro mokslininkų ir tyrėjų, kitų institucijų ekspertų.

Baigiamojo renginio metu, kuris įvyko 2016 m. balandžio mėn 18 d., Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento Saugomų teritorijų strategijos skyriaus vedėjas Algirdas Klimavičius pasidžiaugė projekto rezultatais. Saugomų rūšių informacinės sistemos svarba priimant valstybės strateginius sprendimus, įgyvendinat ūkio plėtros projektus, išsaugant biologinę įvairovę yra labai išaugusi. Baigiamo projekto rezultatai yra reikšmingas indėlis į kokybišką Saugomų rūšių informacinės sistemos funkcionavimą.

Mokslinis bendradarbiavimas

Jungtinės veiklos sutartis tarp Gamtos tyrimų centro ir UAB „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment“

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimas visoje šalyje.

Sutartis pasirašyta: 2011.07.22

Nacionalinės mokslo programos

Neofitinės samanos Campylopus introflexus įtaka durpynų bendrijų formavimuisi (DURPYNAI)

Projekto vadovai: Dr. Ilona Jukonienė

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Parama tyrėjų išvykoms

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Parama išvykai- 6)

Projekto vadovai: dr. Jūratė Sendžikaitė

Laboratorijos